Miten digitaalisen väkivallan kokemuksia kannattaa dokumentoida?

On tärkeää, että pidät kirjaa väkivallanteoista ja väärinkäytöksistä. Silloin sinulla on olemassa dokumentti tapahtumien kulusta, jota voit hyödyntää esimerkiksi rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin yhteydessä. Dokumentointi voi antaa myös tietoa tilanteen eskaloitumisesta: tekojen määrän lisääntyminen saattaa kieliä vaaran kasvamisesta. Lisäksi se lisää ymmärrystä väkivallan tekijän tavoista väärinkäyttää teknologiaa ja mahdollistaa säännönmukaisuuksien etsimisen tekijän käytöksestä.

 • Luota omaan arviointikykyysi. Teknologiavälitteiset väkivallanteot saattavat kuulostaa uskomattomilta ulkopuolisen korviin. Jos sinusta tuntuu siltä, että sinua vakoillaan teknologian välityksellä, on mahdollista, että niin tapahtuu. Pidä kirjaa kaikista tapahtumista, myös niistä, joita et ole aikeissa raportoida viranomaisille.
 • Kirjaa ylös 1) lyhyesti mitä tapahtui, 2) päivämäärä ja aika, 3) teknologia, jota väärinkäytettiin sekä 4) mahdollisten todistajien yhteystiedot.
 • Tallenna kaikki mahdolliset tapahtumaan liittyvät todisteet, vaikka epämiellyttävien viestien poistaminen tuntuisikin houkuttelevalta.
 • Ota ei-toivotuista tai uhkaavista viesteistä kuvakaappaukset. Kuvakaappaus kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti, koska joissain pikaviestipalveluissa (esimerkiksi WhatsAppissa) lähettäjä voi poistaa viestin lähettämisen jälkeen. Sosiaalisen median alustoilla viesti tai kuva kannattaa tallentaa kuvakaappauksella ennen kuin sen ilmiantaa palveluntarjoajalle, koska palvelusta poistamisen jälkeen, sitä voi olla mahdotonta saada enää takaisin.
 • Jos mahdollista, ota kuvakaappaus siten, että siinä näkyy viestin lähettäjän tiedot ja lähettämisen ajankohta. Tallenna mieluiten koko kirjeenvaihto, ei vain yksittäisiä viestejä. Esimerkiksi WhatsApp keskustelun voi ladata erilliseksi tiedostoksi.
 • Sähköpostit sisältävät lähettäjän IP osoitteen, joten on tärkeää, ettet poista sähköpostia. Myöskään eteenpäin välitetyssä viestissä ei näitä tietoja enää ole. Voit ottaa viesteistä esimerkiksi kuvakaappaukset, jos pelkäät, että väkivallan tekijä murtautuu sähköpostitilillesi.
 • Tekstiviesteistä kannattaa ottaa varmuuskopio kuvakaappauksella. Tallenna viesti mielellään siten, että siinä näkyy lähettäjän puhelinnumero. Tekstiviesti- ja puhelutietoja on mahdollista saada myös operaattorilta.
 • Häiritseviä tai uhkaavia puheluita on mahdollista nauhoittaa todisteeksi, mutta soittajaa pitää informoida puhelun tallentamisesta, jos aiot käyttää tallennetta todisteena oikeudessa.
 • Jos epäilet, että tilillesi on murtauduttu, tutki tallentaako palvelu kirjautumistietoja ja ota kuvakaappaus vieraista IP osoitteista, joista sivulle on kirjauduttu. Monet palvelut pitävät tallessa vain viimeisimmät kirjautumistiedot. Ota tämä huomioon.
 • Varmista, ettei väkivallan tekijä pääse tuhoamaan todistusaineistoa murtautumalla tileillesi. Ota todisteista varmuuskopiot ja pidä niitä tallessa turvallisessa paikassa esimerkiksi pilvipalvelussa, jossa on vahva salasana ja käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen. Joissain tapauksissa USB-tikku tai ulkoinen kovalevy voi olla turvallisempi vaihtoehto.
 • Jos epäilet, että puhelimessasi on vakoiluohjelma, toimita laite poliisille tutkittavaksi. Älä sulje puhelinta tai yritä poistaa ohjelmaa itse. Voit käyttää Faraday pussia, jos epäilet, että väkivallan tekijä seuraa sijaintiasi.
 • Pidä kirjaa myös vahingonteon seurauksista (esimerkiksi fyysiset, psyykkiset, taloudelliset, sosiaaliset). Seurauksia on hyvä kirjata ylös, jotta ne ovat muistissa niin itseä varten kuin rikosilmoitusta tehtäessä. Ylös kirjaaminen auttaa selkeyttämään ja jäsentämään tapahtunutta. Jos asioit lääkärissä vahingonteon seurausten vuoksi (esimerkiksi ahdistuksen tai unettomuuden), voit pyytää lääkärintodistuksen rikosprosessin tueksi. Se ei kuitenkaan ole vaatimuksena sille, että rikoksen täyttyminen pystyttäisiin osoittamaan. Joidenkin rikostyyppien kohdalla (esimerkiksi identiteettivarkaus) teon seurausten osoittamisella on keskeinen merkitys rikosprosessissa. Yleensä rikosoikeudellisesta näkökulmasta tärkeintä on kuitenkin dokumentoida varsinaisen teon elementit, eli se mitä on tapahtunut.
 • Laita turvallisuus etusijalle. Joissain tapauksissa väkivallan tekijä saa tiedon tapahtumien dokumentoinnista, mikä voi kasvattaa väkivallan uhkaa. Luota omaan arvioosi tilanteesta ja priorisoi turvallisuus.
 • Tapahtumien kirjaaminen on raskasta ja herättää ikäviä tunteita. Pyydä tarvittaessa tukea luotetulta ystävältä tai ammattilaiselta.

Digitaalisen väkivallan tekoja säätelevää lainsäädäntöä

1 a § (13.12.2013/879) Viestintärauhan rikkominen 

Joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan tälle huomattavaa häiriötä tai haittaa, on tuomittava viestintärauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 § (9.6.2000/531) Salakuuntelu

Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa

1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka

2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

6 § (9.6.2000/531) Salakatselu

Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (9.6.2000/531) Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu

Joka sijoittaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 § (13.12.2013/879) Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai

2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

8 a § (13.12.2013/879) Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Jos yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

9 § (13.12.2013/879) Kunnianloukkaus

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka 

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

10 § (13.12.2013/879) Törkeä kunnianloukkaus

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

7 § (21.4.1995/578) Laiton uhkaus

Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

7 a § (13.12.2013/879) Vainoaminen

Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

8 § (21.4.1995/578) Pakottaminen

Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3 § (24.8.1990/769) Kiristys

Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (24.8.1990/769) Törkeä kiristys

Jos kiristyksessä

1) uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle,

2) rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa,

3) taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai

4) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa ja kiristys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäkiristyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

3 § (10.4.2015/368) Viestintäsalaisuuden loukkaus

Joka oikeudettomasti

1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka

2) hankkii tiedon televerkossa tai tietojärjestelmässä välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta, on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (21.4.1995/578) Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus

Jos viestintäsalaisuuden loukkauksessa

1) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) tarkoitetun teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa, (16.6.2004/517)

2) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemistä varten suunniteltua tai muunnettua tietojenkäsittelyohjelmaa tai teknistä erikoislaitetta tai rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti taikka

3) rikoksen kohteena oleva viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen taikka teko huomattavasti loukkaa yksityisyyden suojaa ja viestintäsalaisuuden loukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Sähköisen viestinnän tietosuojaL 516/2004 on kumottu L:lla sähköisen viestinnän palveluista 917/2014.

8 § (10.4.2015/368) Tietomurto

Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja tai dataa, taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, on tuomittava tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta

1) teknisen erikoislaitteen avulla tai

2) muuten teknisin keinoin turvajärjestelyn ohittaen, tietojärjestelmän haavoittuvuutta hyväksi käyttäen tai muuten ilmeisen vilpillisin keinoin oikeudettomasti ottaa selon 1 momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä olevasta tiedosta tai datasta.

Yritys on rangaistava.

Tätä pykälää sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.

8 a § (10.4.2015/368) Törkeä tietomurto

Jos tietomurto tehdään

1) osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai (8.5.2015/564)

2) erityisen suunnitelmallisesti ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

9 a § (10.4.2015/368) Identiteettivarkaus

Joka erehdyttääkseen kolmatta osapuolta oikeudettomasti käyttää toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa sille, jota tieto koskee, on tuomittava identiteettivarkaudesta sakkoon.

 

Rikosprosessin etenemisestä (Rikosuhripäivystys)