Etsimme joukkoomme Vs. toiminnanjohtajaa perhevapaan sijaisuuteen

Haluatko päästä johtamaan väkivaltatyön asiantuntijatiimiä inspiroivassa ympäristössä?

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen järjestömme hakee vs. toiminnanjohtajaa perhevapaan sijaisuuteen muuttamaan maailmaa kanssamme. Työssä saat monipuolista kokemusta niin esihenkilötyöstä, asiantuntijatyöstä kuin väkivallan kokijoiden empaattisesta kohtaamisestakin.
Hae mukaan 20.9.2019 klo 16 mennessä marraskuun puolivälissä avautuvaan tehtävään.

Organisaation esittely

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Työtehtävät

Naisten Linja hakee toiminnanjohtajan sijaista perhevapaan ajaksi. Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastata Naisten Linjan palvelujen toiminnasta ja kehittämisestä yhdistyksen hallituksen linjausten mukaisesti. Toiminnanjohtaja vastaa Naisten Linjan strategian ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta, viestintäjohtamisesta, henkilöstöjohtamisesta, talousjohtamisesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Lisäksi toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat esittelijän tehtävät hallituksen kokouksissa, varainhankinta sekä takapäivystysvastuu työntekijöiden kanssa vuorotellen. Tehtävä sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Haemme joukkoomme järjestöalan osaajaa, jonka päivittäisessä työskentelyssä näkyvät Naisten Linjan arvot. Etsimämme toiminnanjohtaja on kiinnostunut asiantuntijaorganisaation kehittämisestä ja työntekijöiden kehittymismahdollisuuksien tukemisesta.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä osoitettua johtamiskokemusta, perehtyneisyyttä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön, järjestöalan tuntemusta, esiintymistaitoa sekä ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävässä tarvitaan myös kokemusta vaikuttamistyöstä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Yhteistyö- ja organisointitaidot, paineensietokyky sekä itsenäinen työote ovat tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Eduksi luetaan myös kokemus vapaaehtoisuuteen perustuvasta työstä.

Tehtävän kesto: 13.11.2019 – 10.10.2020

Tehtävän sijainti: Helsingin ydinkeskusta

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.9.2019 klo 16.00

Sähköiset hakemukset: hakemus ja ansioluettelo palkkatoiveineen rekry@naistenlinja.fi 

Haastatteluiden ajankohta: 30.9. ja 4.10. välillä

Naisten Linja Suomessa ry vaatii sovittelun kieltämistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa

Lausunto STM/449/2019

Naisten Linja Suomessa ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu – Nykytila ja kehittämisehdotukset -raportista sekä siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista. Yleisesti Naisten Linja haluaa kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä sekä työryhmää perinpohjaisesta työstä.

Lausunnossaan Naisten Linja kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin, raportissa esitettyihin kehittämisehdotuksiin:

1) Sovitaan yhteiset kriteerit millaisia tapauksia voidaan ohjata sovitteluun.

Sovittelun käyttäminen perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa on hälyttävässä kasvussa. Myös tapauksia, joissa väkivalta on toistuvaa ja vakavaa, ohjataan sovitteluun. Vaikka yhteiset kriteerit sovitteluun ohjattavista tapauksista luotaisiin, Naisten Linja ei näe luotettavana niiden jalkautumista osaksi jokaista sovittelutapausta. Myös CEDAW-komitea on huomauttanut Suomea toistuvasti sovittelun käytöstä perheväkivaltatapauksissa.

Rikosasioiden sovittelu perustuu ajatukselle osapuolten tasavertaisuudesta. Naisten Linja korostaa, että tasavertaisuus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti toteudu tilanteessa, jossa väkivallan tekijä on uhrin läheinen. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on aina vallankäyttöä, ja on erittäin todennäköistä, että väkivallan tekijä hallitsee myös sovittelutilannetta. Oikeuslaitos ei siten voi luotettavasti – edes raportissa ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen – varmistua siitä, että uhri on todella vapaaehtoisesti hakeutunut sovitteluun. Uudelleenuhriutumisen riski on perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa huomattava. Tällöin väkivallan tekijä voi pahimmillaan manipuloida koko oikeusjärjestelmää.

Sovittelun ja syyteharkinnan tulisi olla erillisiä prosesseja, mutta selvitystyöryhmän raportti vahvistaa, että käytännössä sovittelu voi johtaa syyttämättä jättämiseen. Lisäksi raportin mukaan suurin osa perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelussa tehdyistä sopimuksista on käyttäytymissopimuksia, joiden toteutumista ei seurata systemaattisesti. Mikäli syytettä ei nosteta eikä käyttäytymissopimuksen valvomisesta ole takeita, ei rikoksesta ole tekijälle käytännössä mitään seurauksia. Ihmisoikeusnäkökulmasta tämä on kestämätöntä. Istanbulin sopimus velvoittaa Suomen valtiota ehkäisemään, tutkimaan, rankaisemaan sekä hyvittämään naisiin kohdistuvat väkivallanteot.

2) Luodaan yhtenäinen ohjeistus ja systemaattiset työvälineet lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelun edellytysten arvioimisen, sovittelun ja sovittelun keskeyttämisen avuksi.

Naisten Linja haluaa muistuttaa, että väkivaltatyön kentällä yleisesti hyväksytyn periaatteen mukaan sekä uhrille että tekijälle tulee järjestää omaa, yksilöllistä apua ennen mahdollista parityöskentelyä. Väkivalta on yleensä jatkunut jo pitkään siinä vaiheessa, kun se tulee viranomaisten tietoon ja parityöskentely voi olla uhrille vaarallista, sillä väkivalta vääristää suhteen valtatasapainon. Väkivalta on vallankäyttöä, ja parityöskentelyssä tekijä saattaa edelleen käyttää valtaa suhteessa uhriin. Naisten Linja haluaakin kysyä sosiaali- ja terveysministeriöltä, miten vapaaehtoinen sovittelija onnistuu tehtävässä, jonka ammattilaisetkin kokevat liian vaativaksi?

Naisten Linjan asiakasyhteydenotoissa käy jatkuvasti ilmi, että lähisuhdeväkivallan uhri on ohjattu sovitteluun kertomatta, että sovittelu on vapaaehtoista ja että sen voi keskeyttää missä vaiheessa hyvänsä. Poliisin ei tule myöskään rutiininomaisesti ohjata perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia sovitteluun.

Naisten Linjan mielestä tilannetta perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausten sovittelusta voi verrata korkeimman oikeuden 28.2.2019 tekemään ennakkopäätökseen (KKO:2019:17). Kyseessä olevassa tapauksessa asianomistaja, jolla ei ollut häntä pahoinpidelleelle puolisolle vaatimuksia, ei halunnut todistaa puolison oikeudenkäynnissä. Hän oli kuitenkin kertonut tapahtuneesta väkivallasta sekä tapahtumapaikalla että esitutkinnan aikana. Korkein oikeus päätti tässä ennakkotapauksessa murtaa asianomistajan kieltäytymisoikeuden, joten todistajanlausunnon ottaneen poliisin todistus otettiin tuomiota määrätessä huomioon. Naisten Linja huomauttaa, että tässä ennakkopäätöksessään korkein oikeus painotti nimenomaan sitä, että oli syytä epäillä, ettei asianomistaja ollut tehnyt itsenäisesti päätöstä olla todistamatta, vaan tähän oli saattanut vaikuttaa tekijän painostus. Myös sovittelussa on kyse vastaavasta prosessista, eikä tekijän painostusta saada uhri hyväksymään sovittelumenettely voida täysin sulkea pois, jolloin sovittelu on kiellettävä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa.

3) Uudistetaan lähisuhdeväkivallan sovittelun koulutusta ja varmistetaan koulutuksen saatavuus yhteisistä kriteereistä, ohjeistuksesta ja lähisuhdeväkivaltailmiöstä. Koulutuksen kohderyhmiä ovat sovittelutoiminnan ammattihenkilöstö, lähisuhdeväkivaltarikoksia sovittelevat (vapaaehtois-)sovittelijat sekä sovitteluun ohjaavat viranomaiset.

Naisten Linja pitää ehdotusta koulutuksen lisäämisestä yleisesti ottaen hyvänä, mutta ei näe koulutuksen ja sen saatavuuden takaavan molemmille osapuolille turvallista ja tasapuolista sovittelua. Esimerkiksi sovittelijat ovat vapaaehtoisia, joten heidän sitoutumistaan koulutukseen ja sen tavoitteisiin ei voida pitää luotettavana.

Naisten Linja pitää erinomaisena työryhmän ehdotusta siitä, että ”jatkossa yhdessä tekemistä eri toimijoiden välillä on lisättävä ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä suunniteltava kokonaisuutena, jossa uhrien auttamispalvelut, väkivaltaa käyttävien henkilöiden auttamispalvelut sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä varmistetaan.” Naisten Linja haluaa muistuttaa, että kolmas sektori on tässä yhteistyössä erittäin tärkeä tekijä. Siten myös sovittelua koskevassa työssä on tärkeää kuunnella perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä tekeviä järjestöjä myös jatkossa.

Naisten Linja haluaa lopuksi tiivistää tämän lausunnon sanoman seuraavasti:

Naisten Linja pitää raportissa esiteltyjä kehittämistoimenpiteitä yleisesti ottaen hyvinä, mutta ei näe kuitenkaan realistisena vaihtoehtona sovittelun kehittämistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Siten sovittelu perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa tulisi kieltää. Naisten Linja on raportin johtopäätöksien kanssa täysin eri mieltä. Raportissa mainitut kehittämistoimenpiteet eivät takaa turvallista sovitteluprosessia, vaan raportin tutkimustulokset vahvistavat sen, ettei sovittelua tule käyttää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Nyt tehty raportti kertoo myös, miten tärkeää on lisätä jatkossa eri viranomaisten koulutusta ja tietämystä perhe- ja lähisuhdeväkivallasta.

 

 

Helsingissä 5.3.19

 

Riikka Henttonen, puheenjohtaja

Elina Havu, hallituksen jäsen

Kaisa Åberg, toiminnanjohtaja

Naisten Linja Suomessa ry

 

Lisätietoja:

Noora Siivonen, toiminnanjohtaja, noora.siivonen@naistenlinja.fi, 040 834 8241

Hei sinä 60 vuotta täyttänyt nainen! Pelkäätkö kohtaavasi väkivaltaa tai kaltoinkohtelua? Oletko mahdollisesti jo kohdannut niitä elämässäsi? Itsevahvistuspäivässämme saat tietoa väkivallasta ja kaltoinkohtelusta sekä eväitä turvalliseen elämään. Tilaisuus on maksuton ja sisältää lounaan.

Naisten Linja ry, Suvanto ry ja Rusetti -Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry järjestävät

Omat rajani, minun kehoni – itsevahvistuspäivä ikääntyneille naisille

Aika: Maanantaina 17.12. klo: 9.30 – 15:00

Paikka: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, kokoustila Jungman (esteetön)

OHJELMA:

9.30-10.00
Tervetuloa
Naisten Linja ry, Suvanto ry ja Rusetti ry esittäytyvät
Mehua ja keksejä

10.00-11.00
Sisäinen turvallisuus
Päivi Helakallio, Vertaistuesta vastaava vanhempi suunnittelija, Suvanto ry

11.00-11.15
Aivojumppatuokio
Marja Pihnala, Rusetti ry

11.30-12.30
Kevennetään kuormaa, ajatellaan positiivisesti
Pirkko Justander, Rusetti ry

12:30.13:30
Lounastauko
Leipää ja keittoa

13:30-14:30
Minun kehoni; sointumaljarentoutus
Joogakoulu Olotila
Jutta Niala

14:30-15:00
Loppukeskustelu ja päätöskahvit


Ilmoittautumiset 15.12.2018 mennessä Naisten Linjan sosiaalityöntekijälle p. 050 911 0432. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä ruokavaliosi sekä millä liikut ja tuotko oman avustajan mukanani. Tilaisuus on maksuton, sisältää lounaan eikä osallistujien tarvitse kertoa itsestään. Paikalla on yleisavustaja. Lämpimästi tervetuloa!

Sarjakuvakilpailun voittaja on selvinnyt:

tällainen on nykypäivän supersankari Shero!

Naisten Linja kutsui ihmisoikeuksista kiinnostuneet yli 18-vuotiaat naiset piirtämään paremman tulevaisuuden ja väkivallattoman elämän puolesta. Kilpailu on osa eurooppalaista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista WAVE Step Up! -kampanjaa. Tehtävänantona oli kuvata nykypäivän supersankari Shero työssään häirinnän ja väkivallan vastaisessa taistelussa.

Kovatasoisen kilpailun voittajaksi valikoitui Nea Runnen ja Vilma Kinnusen työ Shero ja väkivallaton tulevaisuus.

 

Kuvitus: Nea Runne / Käsikirjoitus: Vilma Kinnunen

Tuomaristo kommentoi voittajatyötä näin:

“SHERO ja väkivallaton tulevaisuus -sarjakuvassa yhdistyy sympaattinen ja osaava piirrosjälki konkreettisiin vinkkeihin ja hahmojen iloiseen monimuotoisuuteen.” – Maria Björklund, sarjakuvataiteilija

“SHERO ja väkivallaton tulevaisuus” on taitavasti piirretty ja hyväntuulinen sarjakuva, joka puhuu asiaa kilpailun supersankariteemaa onnistuneesti noudattaen. Sarjakuva ilahduttaa antamalla kasvot erilaisille naisille.” – Tuuli Hypén, sarjakuvataiteilija

“Shero ilmentää sitä positiivista valtaa, jota meillä kaikilla on mahdollisuus käyttää. Voimme itse vaikuttaa siihen, millaisen tulevaisuuden rakennamme. Halutessamme voimme kaikki olla supersankareita – naisten puolella, väkivaltaa vastaan.” – Kaisa Åberg, Naisten Linjan toiminnanjohtaja

Onnea voittajille!

Kunniamaininnat:

Maria Laakso

Maria Laakson värikkäässä sarjakuvassa Shero ottaa kantaa väkivaltaa ylläpitäviin yhteiskuntarakenteisiin ja tuo esille tärkeän näkökulman – yhteiskunta muuttuu vasta, kun vaikenemisen aika on ohi ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ahdistelusta voidaan puhua. Jokainen meistä voikin olla Shero, kun valitsemme megafoniin tarttumisen sängyssä köllimisen sijasta! Sarjakuva on pirteä, taitavasti toteutettu ja siinä näkyy piirtäjän oma tyyli ja kädenjälki.

ZV

Toinen kunniamaininta myönnetään nimimerkin ZV sarjakuvalle “Shero ja matka muutokseen”. Sarjakuvassa supersankari Shero opettaa ympärilleen oleville ihmisille keskeisiä asioita ja sitä kautta tekee töitä väkivallattoman ja turvallsemman tulevaisuuden puolesta. Lukijalle välittyy taitavasti toteutetun hahmon sisäinen voima ja lempeys – ja jokainen voi varmasti myös itse ottaa mallia tämän Sheron toimintatavoista!

Onnea myös kunniamaininnan saaneille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

 

OSALLISTU SARJAKUVAKILPAILUUN VÄKIVALLATTOMAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

Millainen on nykypäivän supersankari Shero?

Naisten Linja kutsuu ihmisoikeuksista kiinnostuneet yli 18-vuotiaat naiset piirtämään paremman tulevaisuuden ja väkivallattoman elämän puolesta. Kilpailu on osa eurooppalaista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista WAVE Step Up! -kampanjaa.

Kuvittele päivä Sheron elämässä. Shero on positiivista muutosta yhteiskunnassamme ajava nainen. Hän ennaltaehkäisee väkivaltaa ja puuttuu naisiin kohdistuvaan häirintään ja väkivaltaa ylläpitäviin rakenteisiin väkivallattomin keinoin.

Millainen on nykypäivän supersankari Shero? Missä, miten ja kenen kanssa hän toimii ja vaikuttaa? Mitä sanottavaa hänellä on meille? Mikä häntä ärsyttää? Mitkä ovat hänen supervoimansa?

Piirrä meille yksi sarjakuvastrippi Sheron työstä häirinnän ja väkivallan vastaisessa taistelussa. Saat itse määritellä ruutujen määrän – tekniikka ja tyyli on vapaa! Voit myös nimetä sankarin itse. Lähetä työsi sähköisessä muodossa (PDF) meille Naisten Linjalle marraskuun 11. päivään mennessä osoitteeseen katriina.raine@naistenlinja.fi.

Kilpailun säännöt:

 • kilpailu on avoin yli 18-vuotiaille naiseksi itsensä kokeville
 • kilpailun viimeinen osallistumispäivä on sunnuntai 11.11.2018
 • kilpailutyön aihe on naisiin kohdistuvan häirinnän ja väkivallan ennaltehkäiseminen ja/tai siihen puuttuminen väkivallattomilla keinoilla
 • Naisten Linjalla ja WAVE Networkilla on oikeus käyttää kilpailuun osallistuvia töitä kampanjointinsa yhteydessä

Kilpailun voittajan valitsee Naisten Linjan raati puheenjohtajanaan taiteilijat Tuuli Hypén ja Maria Björklund.
Kilpailun palkinto on 500 euroa.

Suomen valtio allekirjoitti Istanbulin sopimuksen vuonna 2015. Istanbulin sopimus edellyttää Suomen valtiolta toimia, joiden avulla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä. Sopimus ottaa kantaa esimerkiksi henkistä väkivaltaa, seksuaalista häirintää ja fyysistä väkivaltaa kokeneiden puolesta. Voit lukea sopimuksen sisällön, tavoitteet, periaatteet ja velvoitteet täältä. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053
Voit myös pohtia, miten Shero toiminnallaan ilmentää Istanbulin sopimuksen henkeä.

Lisätietoa kilpailusta antavat Katriina Raine katriina.raine@naistenlinja.fi ja Johanna Storck johanna.storck@naistenlinja.fi.


Etsitään haastateltavia tutkimukseen raiskauksen uhrin oikeuksien toteutumisesta oikeusprosessissa

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osasto tekee uutta tutkimusta raiskauksen uhrin oikeuksien toteutumisesta oikeusprosessissa.

Tutkimukseen etsitään nyt haastateltavia, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen raiskauksesta ja käyneet läpi rikosprosessin. Prosessi on voinut päättyä poliisin tai syyttäjän ‘ei rikosta’ -päätökseen, tai on voinut edetä oikeudenkäyntiin asti. Haastateltavien rikosprosessin toivotaan olevan päättynyt 5 vuoden sisällä ja että rikosta on käsitelty raiskaus-nimikkeellä. Tekijä on voinut olla kuka tahansa: läheinen, tuttu tai tuntematon.

Haastattelut ovat luottamuksellisia. Tulokset julkaistaan niin, ettei haastateltavaa voi tunnistaa.

Tutkimuksessa käsitellään kokemusta rikosprosessista, ei itse raiskauksesta. Haastattelussa käydään läpi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Koitko saaneesi oikeutta? Ymmärsitkö saamasi päätöksen tai tuomion? Saitko riittävästi tietoa oikeusprosessista ja mahdollisista jatkopalveluista? Miten tulit kohdatuksi? Millaisia ennakkoluuloja olet kohdannut viranomaisten taholta?

Haastattelut on mahdollista toteuttaa puhelimitse tai kasvokkain ja ne voidaan tehdä suomeksi tai englanniksi. Jos haastateltava haluaa matkustaa Helsinkiin, matkakulut korvataan. Haastattelu on mahdollista toteuttaa kasvokkain myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Haastattelun kesto on 1h 15min.

Tutkimuksen toteuttaa Amnestyn Suomen osasto ja tutkijana toimii Otava Piha. Piha on käynyt Naisten Linjan päivystäjäkoulutuksen (2014) ja on Naisten Linjan hallituksen varapuheenjohtaja.

Voit ottaa yhteyttä Pihaan 30.9. saakka:

Otava Piha
Tutkija
Amnesty International Suomen osasto
otava.piha@amnesty.fi
puh. +358 44 7866789


Järjestökoordinaattorin paikka

Organisaation esittely

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröity yhdistys, joka auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita tyttöjä ja naisia tarjoamalla erilaisia tukipalveluita. Naisten Linjan toiminnan tavoitteena on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vaikuttamalla asenteisiin ja purkamalla väkivaltaa ylläpitäviä yhteiskunnallisia rakenteita. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa. Palveluiden päärahoittaja on STEA.

Turv@verkko-hankkeen esittely

Kaksivuotinen tutkimus- ja vaikuttamishanke pyrkii ymmärtämään, miten uudet teknologiat muuttavat naisiin kohdistuvan väkivallan luonnetta ja muotoja. Hankkeella halutaan myös herättää keskustelua teknologian väärinkäytöstä parisuhteessa sekä ohjeistaa ammattilaisia ja väkivallan kokijoita. Turv@verkko-hankkeen tarkoituksena on koota ja vetää yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastatella väkivaltatyön ammattilaisia sekä kerätä sosiaalisen median kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyy väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu julkaisu. Hanketta rahoittaa STEA.

Työtehtävät

Naisten Linjan järjestökoordinaattori toimii Turv@verkko-hankkeessa hankekoordinaattorin apuna. Järjestökoordinaattorin työtehtäviin kuuluu hankkeen tiimoilta muun muassa haastattelunauhojen litterointia, erilaisten koulutusten ja esitysten toteuttamiseen osallistumista sekä avustamista hankkeen tulosten integroimisessa osaksi Naisten Linjan palveluita laajemminkin.

Turv@verkko-hankkeen ohella koordinaattori osallistuu Naisten Linjan vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen erityisesti verkkopalvelujen osalta. Lisäksi koordinaattorilla on takapäivystysvastuu yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, mikä tarkoittaa varalla olemista esimerkiksi päivystäjän sairastuessa. Järjestökoordinaattori vastaa myös Naisten Linja Suomessa ry:n jäsenasioista ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja hoitamalla jäsenmaksun laskutusta. Tehtävään kuuluu myös yleisiä toimistotehtäviä.

Edellytämme hakijalta:

 • Perehtyneisyyttä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön
 • Hyviä IT-taitoja sekä ymmärrystä teknologiasta
 • Järjestökentän tuntemusta
 • Kokemusta toimistotehtävistä
 • Tiimityötaitoja

Luemme eduksi:

 • Ymmärrys tutkimuksen tekemisestä
 • Naisten Linjan toiminnan tuntemus
 • Kokemuksen vapaaehtoistyöstä / vapaaehtoisten kanssa työskentelystä

Tehtävän tiedot

Työaika: Osa-aikainen 40 %  / 14,5 tuntia viikossa. Tilapäisistä säännöllisen työajan ylittävistä töistä sovitaan erikseen.

Työn kesto: Määräaikainen 31.12.2019 asti

Tehtävä alkaa: Lokakuussa 2018 tai sopimuksen mukaan

Palkka: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaan, vaativuusryhmä 4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen  suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa valittavan henkilön kokemuksesta ja koulutuksesta riippuen.

Toimipiste: Helsingin keskusta (osoite on salainen)

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Haku päättyy: 14.9. klo 12

Hakemus ja ansioluettelo: kaisa.aberg@naistenlinja.fi

Valintamenettely: Kutsumme hakemusten perusteella sopivimmat hakijat haastatteluun viikolla 38. Valinnasta ilmoitetaan syyskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: Kaisa Åberg, toiminnanjohtaja  / kaisa.aberg@naistenlinja / 050 577 0595

Järjestöt: Naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi resurssit Suomessa edelleen riittämättömiä

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan lopettamiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, mutta resurssit eivät ole riittäviä. Tämä selviää kansalaisjärjestöjen kokoamasta arviosta Istanbulin sopimuksen toteuttamisesta. Järjestöt ylläpitävät suurta osaa väkivallan uhreille ja tekijöille tarjolla olevista palveluista. Aitoa yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kesken tarvitaan kaikilla tasoilla.

Istanbulin sopimus on Euroopan Neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Sopimus antaa jäsenvaltioille selkeitä vaatimuksia ja toimenpide-ehdotuksia väkivallan vähentämiseksi ja sen tarkoitus on parantaa lähisuhdeväkivallasta kärsivien asemaa. Tänä vuonna Suomi raportoi ensimmäistä kertaa sopimuksen sisällön toteuttamista EU:n komissiolle. Suomi ratifioi sopimuksen 2015.

Sopimuksen edellyttämät toimenpiteet ovat monilta osin hyvin konkreettisia mutta ne vaativat toteutuakseen selkeää taloudellista panostusta. Palveluita on kehitetty sopimuksen ratifioinnin jälkeen, esimerkiksi 8 uutta turvakotia on avattu kolmen vuoden aikana. Monet toimeenpanosuunnitelmassa olevat naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen toimet ovat kuitenkin luonteeltaan yksittäisiä, eivätkä sisällä kustannusarvioita tai tietoa osoitetusta määrärahasta. Järjestöt pitävät kartoitusta naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksista Suomessa tärkeänä aloitteena, mutta myös korvamerkittyjä resursseja kaivataan kipeästi.

Väkivallan asiantuntijoita tulisi kuulla

Nykytilanteessa järjestöt ylläpitävät suurta osaa väkivallan uhreille ja tekijöille tarjolla olevista palveluista, kuten auttavia puhelimia, vertaisryhmiä ja henkilökohtaista tukea niin kasvokkain kuin verkossakin. Suomen 27 turvakodista 21 on järjestöjen ylläpitämiä vaikkakin valtion rahoittamia ja koordinoimia.

– Järjestöillä on pitkään kertynyttä osaamista ja vahva asiantuntemus väkivaltatyöstä sekä väkivaltaa kohdanneiden ihmisten auttamisesta, muistuttaa toiminnanjohtaja Kaisa Åberg Naisten linjalta.
– Tuomme vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi ihmisten kokemusten äänen.

Istanbulin sopimuksen kansallisen toimeenpanon kannalta on keskeistä, että viranomaisten ja kolmannen sektorin toiminta, osaaminen ja resurssit muodostavat kokonaisuuden, jonka kehittämistä sekä suunnitellaan että toteutetaan yhdessä. Perinteisestä yhteistyökäytännöstä poiketen sopimuksen toteuttamista suunnitteleva ja seuraava yhteensovittamiselin koostuu kuitenkin yksinomaan viranomaisista. Sen yhteyteen jälkikäteen perustetulla järjestöjaostolla, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa, on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa yhteensovittamiselimen toimintaan.

Lasten kokema väkivalta näkyväksi

Palvelujärjestelmässä on puutteita lasten kokeman väkivallan puheeksi ottamisessa. Lapsia, jotka joutuvat näkemään lähisuhdeväkivaltaa, tulisi myös pystyä auttamaan nopeammin ja tehokkaammin.

– Väkivalta on traumatisoivaa silloinkin, kun se ei fyysisesti kohdistu suoraan lapseen, muistuttaa kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Lasten kokeman väkivallan puheeksi ottamisessa ja avun saamisessa on selkeitä puutteita. Apua ei tarjota läheskään kaikille sitä tarvitseville lapsille, kun väkivallan uhkaa perheessä ei nähdä vaihtoehtona.

Lasten kannalta on myös huolestuttavaa, että eron jälkeisiä huolto- ja tapaamissopimuksia tehtäessä väkivaltaa ei oteta riittävästi huomioon. Lapsia tulisi kuulla paremmin erotilanteissa, joihin liittyy uhkaa, pelkoa tai väkivaltaa. Jotta lasten kokema väkivalta tulisi näkyväksi, väkivaltaan liittyvää koulutusta tarvitaan perusterveydenhuollon henkilökunnalle, poliiseille, varhaiskasvatukseen sekä koulussa toimiville aikuisille. Koulutukseen tulee osoittaa myös taloudellista panostusta.

Järjestöjen raportin ja suositukset toimenpiteiksi kokosi edustajat 14 järjestöstä. Raportin koordinoinnista vastasivat Ensi- ja turvakotien liitto ja Naisten Linja.

Ensi- ja turvakotien liitto
Exit ry
Ihmisoikeusliitto
Kevät Nousiainen, professori, Turun yliopisto
Lyömätön linja Espoossa ry
Monika-naiset liitto ry
Naisjärjestöjen keskusliitto
Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry
Naisten Linja
Rikosuhripäivystys
Rusetti ry
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Lisätietoja:

Kaisa Åberg
toiminnanjohtaja, Naisten Linja p. 050 577 0595

Johanna Matikka
asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto p. 050 373 8506

Järjestöjen raportti:

NGO Parallel Report on the implementation of the Istanbul Convention in Finland

Rauha on rahaa – Rauhanpäivän protesti

Naisjärjestöt yhdessä ympäri Euroopan järjestävät kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. Rauhanpäivän protestin, missä he vaativat lisää rahaa hallitukselta naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivaltatyön määrän ja laadun parantamiseksi. Protesti on samana päivänä kaikkialla, Suomessa järjestöt kokoontuvat eduskuntatalon portaiden edustalle klo 15.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on edelleen maailman laajimmalle levinnyt ihmisoikeusloukkaus ja Suomi on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naisille. Joka kolmas suomalaisnaisista on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Pelkästään yhden vuoden aikana ainakin 55 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja naisjärjestöt ovat sitä mieltä, että kauniit sanat eivät enää riitä. Suomessa on erityisen tärkeää varmistaa riittävä rahoitus ja resurssit Istanbulin sopimuksen toimeenpanolle. Suomella on edessään pitkä tie väkivaltaa kokeneen naisen asianmukaiseen tukemiseen. Lupaukset ja huoli naisten hyvinvoinnista ovat lisääntyneet, mutta resurssien lisääminen ja palveluiden laadun varmistaminen ovat seuraava tärkeä askel, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

Espanjassa on alettu toimenpiteisiin hallituksen taholta sukupuoleen perustuvan väkivallan taltuttamiseksi rahoitusta lisäämällä. Ohjelmaan, mikä lisää väkivallan uhriksi joutuneiden naisten ja heidän lastensa suojelua, panostetaan miljardi euroa. Kulut Espanjassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on 21 miljardia vuodessa eli miljardin euron panos palveluihin kattaa 5%. Suomen kulut ovat 2,4 miljardia eli 5% sijoitus olisi 120 miljoonaa. (EIGE) Suomessa järjestöt vaativat nyt rahallisesti vähintään samaa panostusta kuin Espanjassa.

Rauhanpäivän protesti on osa kaksivuotista ja kansainvälistä WAVE-verkoston Step Up! Tärkeä askel -kampanjaa. WAVE-verkosto (Women Against Violence Europe) muodostuu eurooppalaisista naisjärjestöistä, jotka tekevät naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. WAVE-verkostoon kuuluu 114 jäsenjärjestöä, jotka työskentelevät kansallisella tasolla 46 eurooppalaisessa valtiossa. Tärkeä askel -kampanja keskittyy väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten palveluiden määrän ja laadun parantamiseen. Suomessa kampanjaa koordinoi Naisten Linja ja siinä ovat mukana myös Amnestyn Joku raja!-verkosto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Monika-Naiset liitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Naisasialiitto Unioni ry.

Lisätietoja:
Johanna Storck, viestinnän suunnittelija, Naisten Linja, 050 358 4009 johanna.storck@naistenlinja.fi

RAUHANPÄIVÄN PROTESTI
Eduskuntatalon portaiden edustalla
TO 21.9. KLO 15

 

 

Omat rajani, minun kehoni -itsevahvistuspäivä vammaisille naisille

Vammainen nainen, pelkäätkö kohtaavasi väkivaltaa tai oletko mahdollisesti jo kohdannut sitä elämässäsi? Omat rajani, minun kehoni -päivässä saat työkaluja puolustaa itseäsi.

Lauantaina 30.9. klo 9.30 – 15.00
Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n toimintakeskus, Voudintie 6, 00600 Helsinki

OHJELMA:

9.30-10.00
Tervetuloa!
Pirkko Justander, Naisten Linja & Marja Pihnala, Rusetti ry

10.00-12.00
Omat rajani – mitä on feministinen itsepuolustus
Anna Saipio

12.00-13.00
Lounastauko

13.00-14.00
Minun kehoni – sointumaljarentoutus
Joogakoulu Olotila
Jutta Niala

14.00-15.00
Miltä tuntuu?

Ilmoittaudu ke 27.9. mennessä pirkko.justander@naistenlinja.fi tai 050 525 41 83. Saat vahvistuksen s-postilla tai tekstiviestillä. Kerro lyhyesti, miksi haluat osallistua itsevahvistuspäiväämme. Ilmoita lisäksi millä liikut, tuotko oman avustajan mukaasi vai tarvitsetko yleisavustajaa. Ruoka on suunniteltu sopimaan kaikille. Päivä on maksuton, matkoja ei kuitenkaan korvata.

 

OSALLISTU RUNOKILPAILUUN JA TUE VÄKIVALLASTA TOIPUMISTA

Tärkeä askel -kampanja kutsuu ihmisoikeuksista kiinnostuneet 18-25 -vuotiaat nuoret aikuiset osallistumaan Askelia toipumiseen -runokilpailuun. Kilpailu on osa eurooppalaista Step Up! Tärkeä askel -kampanjaa.

WAVE-verkosto (Women Against Violence Europe) muodostuu eurooppalaisista naisjärjestöistä, jotka tekevät naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. WAVE-verkostoon kuuluu 114 jäsenjärjestöä, jotka työskentelevät kansallisella tasolla 46 eurooppalaisessa valtiossa. Kaksivuotisen ja euroopanlaajuisen verkoston Tärkeä askel -kampanja keskittyy väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten palveluiden määrän ja laadun parantamiseen. Suomessa kampanjaa koordinoi Naisten Linja ja siinä ovat mukana myös Amnesty International Suomen osasto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Monika-Naiset liitto ry sekä Ensi- ja turvakotien liitto.

Lue lisää WAVE Step Up! -kampanjasta.

ASKELIA TOIPUMISEEN -RUNOKILPAILU

Miltä tuntuu väkivallasta toipuminen?

Kun hengitys ei enää takerru kurkkuun, eikä väkivalta paina hartioita lyttyyn. Kun lakkaat vilkuilemasta joka askeleella olkasi yli. Kun olet saanut elämäsi takaisin. Kehosi on jälleen sinun. Kun sinulla on tunne, että olet elossa ja teet asioita joista nautit. Kaikki toipuminen ei etene suoraviivaisesti, mutta sinulla on toivoa. Miltä tuntui, kun tiesit, että tästä selvitään?

Tänä syksynä osana Tärkeä askel -kampanjaa Naisten Linja, Amnesty, NYTKIS, Monika-Naiset ja Ensi- ja turvakotien liitto järjestävät nuorille aikuisille suunnatun runokilpailun.

– Kilpailun aihe on naisiin kohdistuva väkivalta ja siitä toipuminen
– Kilpailu on tarkoitettu 18-25-vuotiaille nuorille aikuisille
– Runot, ajatelmat tai voimalauseet voivat käsitellä toipumista miltä tahansa näkökulmalta ja niiden tulee olla tekijän itsensä kirjoittamia
– Kilpailuteos tulee olla Instagram-kuvan muodossa
– Kilpailutöiden viimeinen palautuspäivä on 6.10.2017

Kilpailun voittaja julkistetaan lokakuussa Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2017. Voittajan valitsee kirjailija Katja Kettu.

Runon aihe on väkivallasta toipuminen sekä voimaantuminen. Kilpailuteos tulee lähettää Instagram-kuvan muodossa. Kyseessä voi olla runo, ajatelma tai voimalause. Runon taustakuva tulee olla itse otettu kuva tai tekijänoikeusvapaa kuva tai tausta. Kuvan voi toteuttaa esimerkiksi Canva-kuvankäsittelyohjelmalla. Voit työskennellä omalla tyylillä! Tärkeintä kuvassa ei ole tekninen toteutus vaan runon sanoma.

Kilpailutyöt voivat käsitellä mistä tahansa väkivallan muodosta toipumista (esimerkiksi rakenteellista, seksuaalista, henkistä tai verkossa tapahtuvaa väkivaltaa). Itse väkivallan kuvaamista ei suositella, vaan näkökulman tulisi olla juuri toipuminen ja tyylin voimauttava.

Kaikkia palautettuja kilpailutöitä voidaan käyttää Naisten Linjan ja Tärkeä askel -kampanjan järjestöjen viestinnässä.

Kilpailun pääpalkinto on tuotepaketti: Longplayn vuositilaus arkistoineen (arvo 64euroa), Finlaysonin tuotepaketti (arvo 100euroa), Uhana Designin Girl Gang -tuotepaketti (arvo 119euroa) sekä Nudge-myymälän lahjakortti (arvo 100euroa).

KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTIKRITEERIT

Kilpailutöitä suunnitellessa ja työstäessä on hyvä kiinnittää huomiota eettisiin kysymyksiin. Tärkeää on muistaa, että työn sanoma on positiivinen ja voimauttava. Arviointiin vaikuttavat myös sanoman ytimekkyys sekä visuaalisesti kiinnostava ja kekseliäs toteutus.

Kilpailutyöt palautetaan Naisten Linjalle Dropboxiin osoitteeseen toimisto@naistenlinja.fi. Suosittelemme käyttämään jpeg-muotoa. Kirjoita lisätietoihin tekijöiden yhteystiedot sekä työn nimi. Kilpailuun on mahdollista osallistua nimimerkillä. Halutessasi pysyä anonyyminä, ilmoita se viestissäsi ja lisää viestikenttään tai kuvaan nimimerkkisi. Lähetämme kaikille kilpailuun osallistuneille tiedon työn vastaanottamisesta. Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen johanna.storck@naistenlinja.fi tai soittamalla numeroon 050-3584009.

Toipumisesta lisätietoä löydät täältä.

Lisätietoa:
Johanna Storck
Viestinnän suunnittelija
Naisten Linja
johanna.storck@naistenlinja.fi
p. +358 (0)50 358 4009

 

”Jos sinulla ei ole mitään salattavaa, niin miksi en saisi katsoa viestejäsi?”

Toiminnanjohtajamme Kaisa Åberg blogasi parisuhteesta, luottamuksesta ja sosiaalisen median käytöstä.

Internetin ja erilaisten some-kanavien käyttö ovat nykyään osa arkea, ja siten myös osa monien parisuhdetta. Kesken työpäivän on ihana saada hellittelyviesti. Voit kertoa kihlauksestasi yhdessä kumppanisi kanssa päivittämällä parisuhdestatuksen ja merkitä hänet yhteisiin lomakuviin.

Netti ja erilaiset sosiaalisen median kanavat voivat olla läsnä silloinkin, kun olet rakkaasi kanssa kaksin. Haluat ehkä näyttää kumppanillesi kaverisi postaaman hauskan kuvan tai lukea ääneen otteita kiinnostavasta keskustelusta, joka näkyy omassa feedissäsi. Parisuhteessa jaetaan muutenkin paljon asioita ja kumppanin kanssa keskustellaan sellaisistakin aiheista, joista ei ehkä kenenkään muun kanssa halua puhua. Se on osa läheisyyttä ja luottamusta intiimissä suhteessa.

Luottamusta voi kuitenkin myös käyttää väärin ja sen varjolla voi painostaa toista kertomaan tai näyttämään jotain sellaista, jota tämä ei oikeastaan haluaisi jakaa. Monet Naisten Linjalle yhteyttä ottavat ovat huolissaan siitä, että kumppani vaatii saada tutkia viestit puhelimesta, haluaa käydä läpi Facebook-kaverien profiilit – tai jopa saada tietää salasanan henkilökohtaiseen sähköpostiin. ”Jos sinulla ei ole mitään salattavaa, niin miksi en saisi katsoa viestejäsi?”

Puoliso vetoaa usein luottamukseen, ja siihen, että viestihistorian näyttämällä hänelle voi ”todistaa”, että ei ole flirttaillut kenenkään muun kanssa. Naisten Linjaan yhteyttä ottavien kumppanit ovat jopa pyytäneet saada nähdä kuvat ja statukset etukäteen, ennen kuin ne on saanut julkaista, ja poistaneet seuraajalistalta henkilöitä, jotka ovat herättäneet mustasukkaisuutta. Pahimmillaan puoliso on jopa murtautunut tilille ja julkaissut kuvia ja lähettänyt viestejä kumppaninsa nimissä. Silloin kyse on jo rikosasiasta.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen, myös parisuhteessa. Miten silloin muka luottaa paremmin, jos saa nähdä kumppanilleen yksityisesti tarkoitettua sisältöä? Jokainen tarvitsee myös yksityisyyttä ja omaa aikaa, ja jokaisella on oikeus päättää itse, keneen on yhteydessä ja millä lailla. Vaikka oletkin rakastunut ja läheinen kumppanisi kanssa, sinulla on oikeus myös omaan tilaasi. Ystäviesi kanssa käydyt keskustelut ovat sinun ja ystäviesi välisiä, etkä ole niistä tilivelvollinen muille. Jos kumppanisi ei ymmärrä tätä, on syytä pysähtyä miettimään, onko kyse tosiaan luottamuksesta ja läheisyydestä, vai halusta kontrolloida.

Oikea luottamus on sitä, että sinä saat pitää yksityisyytesi, ja hän uskoo siihen, että olet hänen luottamuksensa arvoinen myös silloin, kun hän ei ole näkemässä.

Entä mitä itse voit tehdä, jos kumppanisi on jättänyt oman some-tilinsä tai sähköpostinsa auki koneellesi?

Voit kirjautua tililtä ulos ja sulkea ikkunan.

 

Kutsu Naisten Linja Suomessa ry:n kevätkokoukseen 20.4.

Hyvä Naisten Linjan jäsen,

Olet lämpimästi tervetullut Naisten Linjan kevätkokoukseen 20.4.2017 SOSTE ry:n tiloihin, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki klo 18.30.
Tilat ovat esteettömät.

Ilmoittauduthan etukäteen viimeistään tiistaina 18.4. Katriinalle katriina.raine@naistenlinja.fi , jotta osaamme varautua tarjoiluihin.

Ystävällisin terveisin,

Naisten Linja

Esityslista
2017-Naisten-Linja-Suomessa-ry-kevätvuosikokouksen-esityslista.pdf

Liite 1

LIITE-1-NL-sääntömuutosehdotukset-punaisella.pdf

 

Kun väkivalta jatkuu vuosikymmeniä


Kuva: Aaro Keipi

Naisten Linja ja Pohjois-Helsingin terveydenhoitotahot alkavat kehittää keinoja tukea ikääntyneitä väkivallan kohteena olevia naisia

”Ikääntyneet väkivaltaa kohdanneet naiset on Euroopassa unohdettu”, Naisten Linjan asiantuntija Sirkka Perttu toteaa. Perttu tarkoittaa, että esimerkiksi Suomessa väkivaltaa kohdanneiden naisten palvelut on usein suunnattu alle 60-vuotiaille naisille, joiden parisuhde on kestänyt alle 20 vuotta.

”Sen jälkeen Euroopassa loppuu tietotaito.”

Ikääntyvien naisten väkivaltakokemuksia vuodesta 1993 tutkinut Sirkka Perttu edustaa Naisten Linjaa hankkeessa, jonka on tarkoitus auttaa terveydenhoidon ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa kohdanneet ikääntyneet naiset. ”Tavoitteena on, että ammattilaiset oppisivat ymmärtämään ja kuuntelemaan kokemuksia vuosikymmeniä jatkuneesta väkivallasta. Jos väkivaltainen parisuhde on kestänyt esimerkiksi 40 vuotta, on suhteesta lähteminen usein sekä tunne- että taloudellisella tasolla mahdotonta. Nämä naiset ovat usein panostaneet koko elämänsä perheeseensä, he saattavat kohdata voimakasta painostusta lastensa taholta tai he saattavat kokea velvoitetta hoitaa jo ikääntynyttä puolisoaan”, Perttu toteaa.

 

Rohkaisu selviytymiseen

Hankkeen tavoitteena on väkivaltaa kohdanneiden ikääntyvien naisien kuuleminen ja auttaminen.

Ikääntyneet naiset kohtaavat useimmin väkivaltaa oman puolisonsa taholta.

”Ikääntyvien naisten väkivallan tekijöiden piiri on laajempi kuin nuoremmilla naisilla, väkivallan tekijä voi olla myös oma lapsi, hoitaja tai sukulainen. Useimmissa tapauksissa kysymys on kuitenkin omasta miehestä.”

”Haluamme antaa toivoa ja työkaluja traumojen käsittelyyn ilman painostusta parisuhteen päättämiseksi.”

Parisuhteen mahdollisesti päättyessä Sirkka Perttu arvioi ikääntyvän naisen astuvan usein täysin tyhjän päälle.”Pitkän liiton jälkeen oman elämän aloittaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta, esimerkiksi pienen eläkkeen vuoksi. Ikääntyneet naiset on suljettu traumankäsittelyn piiristä, sillä kuntouttavaa terapiaa tarjotaan Suomessa vain työikäisille ihmisille. Järjestöt ovat onneksi tarjonneet keskusteluapua.”

Sirkka Perttu ei osaa vielä sanoa, kuuluuko esimerkiksi psykoterapia hankkeen toiminnan piiriin.

”Hanke on vasta niin alussa, että yhteistyökumppaneita tulee koko ajan lisää.”

 

Ikämuutos vai mustelma?

Minkälaisilla tavoilla ikääntyvien naisien kokemaa väkivaltaa voi hoitosuhteessa käsitellä? Useat väkivaltaa kohdanneet ikääntyneet naiset kohtaavat henkistä väkivaltaa, jonka tunnistamiseen ei välttämättä ole työkaluja.

”Keskusteluavun lisäksi pyrimme kouluttamaan terveydenhuollon ammattilaisia esimerkiksi erottamaan ikääntymisen aiheuttamat ihomuutokset väkivallan aiheuttamista ruhjeista”, Perttu kertoo.

Yhteistyötä tehdään Pohjois-Helsingissä Malmin sairaalan päivystyspoliklinikan, poliisin, päihdehuollon, kotihoidon ja päiväkeskusten kanssa. Projektin tueksi haastatellaan väkivaltaa kohdanneita ikääntyviä naisia. ”Haluamme kartoittaa heidän saamaansa apua sekä heidän kokemiaan ongelmia ja puutteita avun saamisessa”, Perttu kertoo.

Hanke käynnistyy samaan aikaan Virossa, Pohjois-Irlannissa, Kreikassa, Itävallassa ja Latviassa.

”Tavoitteenamme on luoda toivoa. Ikääntyneen naisen jäljellä olevat elinvuodet voivat olla merkityksellisiä ja arvokkaita, elettiin ne sitten yksin tai yhdessä.”

Videokilpailun voittajateoksessa keho kertoo väkivallasta

Naisten Linjan lyhytelokuvakilpailun voittanut Speak on tarina toivosta ja puhumisen tärkeydestä. Tammikuussa elokuva on katsottu jo 26 000 kertaa. Elokuvan tekijät lähtevät helmikuussa Brysseliin kilpailemaan kansainvälisen lyhytelokuvakilpailun voitosta.

 

Katsomalla videon annat äänesi Suomen edustajalle.

”Mihin hän sinua sitten satutti?” ääni kysyy nuorelta naiselta. Alkamassa on Naisten Linjan lyhytelokuvakilpailun voittanut teos Speak. Kolmessa minuutissa elokuvan päähenkilön kohtaama väkivalta esitetään väkevän koreografian ja ihomaalin keinoin. Elokuvan lopuksi nainen uskaltautuu kertomaan kokemastaan väkivallasta. Elokuvakilpailun tuomarien arviot Speakista olivat ylistäviä. Elokuvan katsottiin ennen kaikkea esittävän kunnioittavasti ja herkästi väkivaltaa kohdanneen naisen tunteita.

–Tuntuuhan se hienolta, että nimekäs tuomaristo valitsi voittajaksi juuri meidän elokuvamme, elokuvan ohjannut Miikka Lautkoski, 24, toteaa.

Tärkeintä hänen mielestään on kuitenkin se, että videosta olisi väkivaltakokemusten kanssa kamppaileville naisille apua.

– En usko, että kukaan työryhmästämme lähti tekemään elokuvaa voitto mielessä. Halusimme yrittää vaikean aiheen käsittelemistä niin, että lopputuloksesta voisi olla apua väkivallan kokijoille.

Elokuvan leikannut ja kuvannut Matias Tanner, 24, on samaa mieltä.

– Haluan tehdä audiovisuaalisia teoksia, joilla on mahdollisuus auttaa ihmisiä. Siksi oli hienoa päästä tähän tiimiin mukaan. Sain projektin myötä rutkasti lisää tietoa lähisuhdeväkivallasta ja myös omassa lähipiirissäni olleet tapaukset avautuivat ihan uudella tavalla. Fyysisen väkivallan lisäksi myös henkinen väkivalta on tärkeä aihe.

Speak kannustaa puhumaan kokemastaan

Matias innostui projektista luettuaan Noora Tossavaisen, 20, kirjoittaman käsikirjoituksen.

– Mielestäni Nooran käsikirjoitus oli koskettava, nerokkaan yksinkertainen mutta mielen räjäyttävä.

Noora kertoo käsitelleensä elokuvan käsikirjoituksessa omaa tarinaansa.

– Olen itse joutunut henkisen ja fyysisen parisuhdeväkivallan uhriksi viisi vuotta sitten. Siitä selvittyäni olen halunnut jollakin tavalla auttaa myös muita, jotka ovat samassa tilanteessa. Luovana ihmisenä taide on tuntunut siihen oikealta väylältä.

Speak kehottaa väkivallan kokenutta puhumaan kokemastaan. Elokuvassa nainen jättää kehoonsa tummia jälkiä pelkällä käden liikkeellä.

– Tiedän, että lähisuhdeväkivallasta on vaikea puhua. Minusta on tuntunut, että jos omalla keholla vain voisi näyttää kivun todeksi, asian esiin tuominen voisi olla helpompaa. Parisuhdeväkivallasta voi päästä vapaaksi. Kukaan ei ansaitse väkivaltaa missään muodossa.

Speakin nuorta naista näyttelevä Helmi Hytönen, 21, esiintyy ensimmäistä kertaa elokuvassa.

–  Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun pohdin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Pelkäsin, etten tee hahmon tunteille oikeutta. Halusin kunnioittaa aihetta, enkä ainakaan tehdä mitään epäuskottavaa. Pelot kuitenkin unohtuivat kuvauksissa. Liike ja koreografia veivät minut mukanaan ja pystyin eläytymään hahmon tunteisiin, Helmi kertoo.

Noora kehuu Helmin tapaa tulkita elokuvan käsikirjoitusta.

–  Tuntui kuin hän olisi lukenut ajatukseni päähenkilön olemuksesta.

Elokuvan loppupuolella väkivaltaa kohdannut nainen piirtää rintaansa mustan sydämen.

–  Musta sydän symboloi sitä, että vaikka fyysisiä ruhjeita ei näy, voi sisin olla täysin turmeltu. Tällä elokuvalla halutaan viestittää kysymisen ja puhumisen tärkeyttä. Ensimmäisen askeleen ottaminen vaatii paljon rohkeutta, mutta sen ottaminen on erittäin tärkeää, jotta muutos voi alkaa, Matias sanoo.

Toipuminen on mahdollista

Ohjaajalle elokuvan tärkein hetki tapahtuu heti sydämen piirtämisen jälkeen.

–  Koskettavin hetki on, kun nainen tekee vaikean päätöksen ja kertoo kysyjälle tarinansa. Olin yllättynyt siitä, kuinka herkkä lopusta tuli, Miikka sanoo.

–  Kaikesta voi selvitä, se on elokuvan ydinviesti, Helmi toteaa.

Noora toivoo Speakin vähentävän väkivallan kokijoihin suunnattuja syyllistäviä asenteita.

– Moni ei ymmärrä mitä parisuhdeväkivalta oikeasti tarkoittaa ja miten se voi sitoa ihmisen niin, että ei enää uskalla hakea apua tai edes koe olevansa avun arvoinen. Haluan tällä elokuvalla ravistella kaikkia ihmisiä näkemään sen, mistä ei uskalleta puhua ja tukemaan läheistä, joka on kohdannut väkivaltaa. Jokainen ansaitsee rakkauden, johon ei liity mustelmia, manipulointia, häpeää tai pelkoa.

Noora kertoo kilpailun voittamisen tuntuneen epätodelliselta.

– Aloin heti miettiä päivää jolloin sain idean elokuvalle ja kuinka mahdottomalta tuntui saada elokuva ylipäänsä valmiiksi. Toisaalta olin niin iloinen, koska tiesin yhden suurimmista unelmistani toteutuneen. Voitto tarkoitti minulle sitä, että nyt useampi ihminen voi nähdä elokuvamme ja useampi väkivaltaa kokenut nainen voi saada apua.

Seuraavaksi Noora, Miikka, Helmi ja Matias lähtevät esittämään Speakin Brysseliin, kansainväliseen lyhytelokuvakilpailuun.

–  Lähdemme matkaan positiivisella latauksella. Mielenkiinnolla odotan, miten muiden maiden teoksissa on lähestytty aihetta, Matias toteaa.

 

 WAVE-verkoston Tärkeä askel -lyhytelokuvakilpailu on osa eurooppalaista Step Up! Tärkeä askel -kampanjaa.

Voittajatyö Speak jatkaa eurooppalaiseen Youth Video Award -kilpailuun, jonka voittaja julkaistaan keväällä 2017.

 

Teksti Jenna Parmala

 

Kutsu Naisten Linja Suomessa ry:n syysvuosikokoukseen 28.11.

Etkö ole vielä jäsen? Liity täältä!

 

Hyvä Naisten Linja Suomessa ry:n jäsen!

Tämä on kutsu juuri Sinulle. Tule Naisten Linja Suomessa ry:n syysvuosikokoukseen!

Milloin: maanantaina 28.11. kello 18.00-20.00
Missä: SOSTE, Yliopistonkatu 5, 6. kerros, kokoustila Purje. Tila on esteetön.

Ilmoittaudu syyskokoukseen to 24.11 mennessä Kaisa Åbergille (kaisa.aberg@naistenlinja.fi) Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot ja ruoka-ainerajoitteet.

Järjestö, joka mahdollistaa Naisten Linjan palvelut, on jäsentensä tahdon ilmaisu. Syysvuosikokouksessa teemme päätöksiä, joiden pohjalta ensi vuosi eletään.

Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösoikeutta, mutta kestäviin päätöksiin tarvitaan kaikkien ääntä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus – käytä oikeuttasi!

Syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Jos olet kiinnostunut hallituspaikasta, lähetäthän ilmoittautumisesi yhteydessä lyhyen vapaamuotoisen esittelyn itsestäsi. Naisten Linjan sääntöjen mukaan hallitus muodostetaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallitukseen valitaan vähintään viisi ja enintään 12 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä.

Ohessa syysvuosikokouksen esityslista.

Kokouksessa on myös mahdollista tutustua muihin Naisten Linjan jäseniin, työntekijöihin ja hallitusnaisiin. Tule nauttimaan illan antimista: hyvästä seurasta, keskustelusta ja purtavasta. Ollaan valoisia, ei pelätä pimeää, tehdään toipumisesta totta.

Nähdään syysvuosikokouksessa!

Terveisin Naisten Linja Suomessa ry:n hallitus


NAISTEN LINJA SUOMESSA RY

KVINNOLINJEN I FINLAND RF

SYYSVUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.       Todetaan läsnä olevat jäsenet

4.       Kokouksen järjestäytyminen
4.1     valitaan puheenjohtaja
4.2     valitaan sihteeri
4.3     valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.4     valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5.       Esityslistan hyväksyminen

6.       Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma

7.       Vahvistetaan vuoden 2017 jäsenmaksut

8.       Vahvistetaan vuoden 2017 talousarvioesitys

9.       Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

10.   Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuosille 2017-2018

11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat

12.   Ilmoitusasiat

13.   Kokouksen päätös

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja:

Väkivaltaa kohdanneet naiset tarvitsevat toipumiseen tukipalveluja

Tänään alkava Valoa, ei väkivaltaa -kampanja puolustaa naisten ihmisoikeuksia ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Kampanja huipentuu 25.11., jolloin vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.

Tämänvuotisen kampanjan teemana ovat matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluita, joihin kenen tahansa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneen on helppo hakeutua. Tällaisia palveluita tarjoavat muun muassa Naisten Linja, Monika-Naiset liitto ja Ensi- ja turvakotien liitto. Väkivallan tekijöille tukea tarjoaa Lyömätön Linja Espoossa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä, mutta se jää usein piiloon. Siitä ei puhuta, se hävettää ja kynnys avun hakemiseen on korkea.  Vaikka se ensimmäinen ja tärkein askel väkivallasta selviytymisessä on juuri puhuminen.

”Kiitos niin paljon tuesta puhelimessa! En ole uskaltanut puhua kenellekään läheiselle, hävettää niin paljon. Nyt sain ekaa kertaa sanottua ääneen mitä oli tapahtunut. Helpotti kun sain varmistuksen, että kyseessä oli väkivalta”     – palaute Naisten Linjan päivystyspuhelimeen

Vuosittaisen Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan taustalla on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen verkosto Väkivaltaobservatorio, jota koordinoi NYTKIS ry Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete.  Verkostoon kuuluu muun muassa Amnesty International Suomen osasto ry, yhteensä mukana on 20 järjestöä. Tänä vuonna Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa koordinoi Naisten Linja. Kampanja linkittyy läheisesti eurooppalaiseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen Tärkeä askel -kampanjaan, joka vaatii parempia palveluja väkivaltaa kohdanneille naisille.

Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa voi seurata Väkivaltaobservatorion verkkosivuilla http://vakivaltaobservatorio.fi/ ja siihen voi osallistua myös sosiaalisessa mediassa. Kampanjan aikana Facebook-ryhmässä julkaistaan eri palveluntarjoajien kirjoittamia blogitekstejä, joissa valotetaan matalan kynnyksen palvelujen sisältöä ja vaikutusta. Osallistumalla kampanjaan useat eri alojen taiteilijat ja julkisuuden henkilöt, kuten mm. kirjailija Katja Kettu, psykoterapeutti Maaret Kallio ja kokki Jyrki Sukula antavat tukensa väkivaltaa kohdanneille naisille.

Myös yritykset voivat osallistua naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen kampanjaan vaihtamalla somessa yrityksen profiilikuvaan Valoa, ei väkivaltaa -kehyksen. Kampanjan tunnisteita sosiaalisessa mediassa ovat #eihävetä, #valoaeiväkivaltaa ja #tärkeäaskel.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. järjestetään tapahtumia eri puolilla Suomea. Helsingissä Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma järjestetään Kampin Narinkkatorilla klo 15-17, missä voi tutustua muun muussa Silent Witness -näyttelyyn.  Helsingin ulkopuolisia tapahtumia koordinoi NYTKIS ry.

Lue lisää kampanjasta täältä: http://vakivaltaobservatorio.fi

Haluatko osallistua ja vaikuttaa videotaiteen avulla?

 WAVE-verkosto kutsuu ihmisoikeuksista kiinnostuneet nuoret aikuiset osallistumaan Tärkeä askel -lyhytelokuvakilpailuun. Kilpailu on osa eurooppalaista Step Up! Tärkeä askel -kampanjaa.

kuva-lyhytelokuvakilpailu-muok

WAVE-verkosto (Women Against Violence Europe) muodostuu eurooppalaisista naisjärjestöistä, jotka tekevät naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. WAVE-verkosto tukee 114 jäsenjärjestöä, jotka työskentelevät kansallisella tasolla 46 eurooppalaisessa valtiossa. Tärkeä askel -kampanjan tarkoitus on vahvistaa ja lisätä väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten palveluiden määrää ja parantaa niiden laatua. Suomessa kampanjaa koordinoi Naisten Linja ja siinä ovat mukana myös Amnesty International, NYTKIS ry Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete ja Ensi- ja turvakotien liitto.

Lue lisää WAVE Step Up! -kampanjasta  http://www.wave-stepup.org/ .

Tärkeä askel -lyhytelokuvakilpailu

Naisten Linja järjestää Suomessa Tärkeä askel -lyhytelokuvakilpailun. Kilpailu ratkeaa joulukuussa 10.12.2016 järjestettävässä tilaisuudessa. Voittajan valitsee taiteilijoista ja ihmisoikeusjärjestöjen asiantuntijoista koostuva raati. Tuomariston kokoonpano julkistetaan lokakuun aikana. Voittajatyö jatkaa eurooppalaiseen Youth Video Award -kilpailuun, jonka voittaja julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Tärkeä askel -lyhytelokuvakilpailu on tarkoitettu 18-25 -vuotiaille nuorille aikuisille, nuorisojärjestöille ja taide- ja mediaoppilaitoksille. Kilpailussa ei ole teknisia tai taiteellisia rajoituksia. Kilpailutyö saa olla enintään 3 minuuttia kestävä lyhytelokuva, monologi, dokumentti, musiikkivideo tai mikä tahansa videoformaattiin sopiva teos. Työskentele rohkeasti sillä tyylillä ja niillä välineillä, joista itse pidät!

Lyhytelokuvan aihe on naisiin kohdistuva väkivalta ja siitä selviytyminen sekä voimaantuminen.  Kilpailutyöt voivat käsitellä mitä tahansa naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja (esimerkiksi rakenteellista, seksuaalista tai henkistä väkivaltaa). Kilpailutöissä tulisi pohtia jollakin tavalla naisille ja lapsille tarkoitettujen tukipalvelujen saatavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä. Kilpailun päätavoite on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, voimaannuttaa sekä rohkaista väkivaltaa kokeneita hakemaan apua matalalla kynnyksellä. Mitä tärkeitä askelia meidän tulisi ottaa kohti väkivallatonta ja turvallista tulevaisuutta?

Kilpailutöiden viimeinen palautuspäivä on 25.11.2016.

Kaikkia palautettuja kilpailutöitä voidaan käyttää Naisten Linjan ja WAVE-verkoston viestinnässä, joten tekijänoikeuden alaista materiaalia ei töissä saa käyttää. Työt tulee myös tekstittää englanniksi.

Kilpailun pääpalkinto on 1000€*.

Kilpailutöiden arviointikriteerit

Kilpailutöitä suunnitellessa ja työstäessä on hyvä kiinnittää huomiota eettisiin kysymyksiin. Miten väkivalta tai sen uhka ilmaistaan? Miten väkivaltaa kokeneet naiset esitetään työssä? Väkivallalla mässäilyä tulee välttää ja väkivaltaa kokeneiden syyllistäminen on ehdottomasti kielletty. Tärkeää on muistaa, että työn sanoma on positiivinen ja voimauttava. Arviointiin vaikuttavat myös työn pituus ja sanoman ytimekkyys sekä visuaalisesti ja teknisesti kiinnostava ja kekseliäs toteutus. Tutustu ilmiöön ja sen käsittelyyn Naisten Linjan verkkosivuilla www.naistenlinja.fi .

Inspiraatiota omaan työhösi voit hakea esimerkiksi näistä videoista:

 1. http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/he-just-did-it-cause-he-likes-you-government-unveils-confronting-ad-campaign-to-tackle-domestic-violence-20160419-goahnf.html
 2. https://vimeo.com/111188580
 3. https://wave-network.org/resources/videos
 4. https://www.youtube.com/watch?v=WqWu31H1mVM

Kilpailutyöt palautetaan Naisten Linjalle Dropboxiin osoitteeseen toimisto@naistenlinja.fi. Suosittelemme käyttämään mp4-muotoa. Kirjoita lisätietoihin tekijöiden yhteystiedot sekä työn nimi. Lähetämme kaikille kilpailuun osallistuneille tiedon työn vastaanottamisesta. Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen katriina.raine@naistenlinja.fi tai soittamalla numeroon 050-5696112.

*Kilpailun pääpalkinto on veronalaista tuloa kilpailun voittajalle.

STstep up

 

Kehosi on turvasi -joogakurssit jatkuvat

Olo Turva

Keväällä 2016 ensimmäistä kertaa järjestetty ja suuren suosion saavuttanut Naisten Linjan ja joogastudio Olo-Tilan yhteinen joogakurssi saa jatkoa.  Olo-Turva joogakurssi on räätälöity nimenomaan väkivaltaa kokeneille naisille.

Tänä syksynä lempeys saa ulottua iholle asti.  Me Naisten Linjalla tiedämme, että keho muistaa väkivallan, pahat sanat ja teot. Naisten Linjan ja Olo-Tilan joogaryhmä Olo-Turva auttaa väkivaltaa kokenutta löytämään uudelleen turvapaikan omasta kehostaan.

Oletko kohdannut henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa? Väkivallan jälkeen koskettaminen, oman kehon rajojen vetäminen ja oman kehon kuunteleminen on usein vaikeaa. Sinun ei tarvitse etsiä omia rajojasi yksin, me olemme täällä auttamassa sinua. Kurssimme auttaa väkivaltaa kohdanneita suhtautumaan omaan kehoonsa lämmöllä ja hyväksyen. Kurssi on suunnattu naisille, jotka ovat jo jonkin verran käsitelleet kohtaamaansa väkivaltaa, ovat kiinnostuneita jatkamaan toipumista myös kehon tasolla ja joilla ei ole vielä kokemusta joogasta.

Kurssin tarkoituksena on hoitaa väkivallan kehoon jättämää jännitystä ja purkamatonta stressiä lempeillä joogaliikkeillä, syvävenytyksillä, hengitykseen hiljentymisellä ja hyväksyvää läsnäoloa opettelemalla. Kurssin vetäjänä toimii Vijnana-joogaopettaja Jutta Niala, jolla on vankka osaaminen myös traumaa kokeneitten ihmisten ohjaamisesta.

Haluamme tarjota sinulle voimaa ja apua kehosi rajojen löytämiseksi. Kehosi on turvapaikkasi, sinun voimavarasi, ja se kuuluu juuri sinulle.

”Oli ihana nähdä, että kaikki olivat ihan tavallisia ihmisiä. Se muutti myös näkemystä itsestäni ja tapaani ajatella kokemuksiani osana itseäni. Kurssilla oli ihanan turvallista ja hyvä olla. Sain olla juuri sellainen kuin olen. ”
– Palaute Olo-Turva -kurssin osallistujalta keväällä 2016

Naisten Linjan ja Olo-Tilan räätälöimä Olo-Turva joogakurssi alkaa lokakuun puolivälissä. Ryhmä kokoontuu seitsemänä sunnuntai-iltana Olo-Tilan joogatiloissa Helsingissä. Kurssi alkaa 16.10.ja päättyy 4.12. Pyhäinpäivän yhteydessä 6.11. tapaamista ei ole.

Hakuaika kurssille on 1.-30.9.2016 ja kurssille otetaan 10-15 osallistujaa. Kurssin yhteyshenkilönä Naisten Linjalla toimii Katriina Raine, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen  katriina.raine@naistenlinja.fi. Kirjoita hakemukseesi lyhyt kuvaus siitä, miten uskot, että kurssi auttaisi omassa toipumisprosessissasi. Kurssin kokonaishinta on 30 euroa. Mikäli hinta on kynnyskysymys kurssille osallistumiseen, perustele hakemuksessa miksi haet maksuvapautusta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään kurssin päätyttyä.

Olemme yhteydessä kaikkiin kurssille valittuihin 7.10. mennessä. Ennen kurssin alkamista lähetämme osallistujille materiaalipaketin, jossa mukana tarkemmat tiedot kurssista.

 

Eurooppalainen naisverkosto vaatii tukipalveluja väkivaltaa kokeneille naisille

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava eurooppalainen kansalaisjärjestöistä koostuva verkosto Women against Violence Europe (WAVE) aloittaa Euroopan laajuisen kampanjan #StepUpWAVE. Suomessa kampanjan nimi on Tärkeä askel ja sitä koordinoi Naisten Linja. Kampanja keskittyy väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa oikeuteen saada asianmukaista suojelua ja tukipalveluja.

Yksi kolmesta naisesta Euroopassa on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, mutta silti valtiot eivät onnistu tarjoamaan heille heidän tarvitsemiaan tukipalveluja. Euroopasta puuttuu arviolta 47 000 turvakotipaikkaa. Monissa maissa ei ole naisten matalan kynnyksen keskuksia tai raiskauskeskuksia ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat naiset kokevat monenlaista syrjintää hakiessaan apua.

– Euroopassa on investoitu aivan liian vähän väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluihin ja siksi heillä ei usein ole tahoa, josta hakea tarvitsemaansa apua.  Kehotamme nyt kaikkia Euroopan valtioita ottamaan tärkeän askeleen ja sijoittamaan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, sanoo WAVE-verkoston puheenjohtaja Rosa Logar.

Suomessa kamppaillaan samojen ongelmien kanssa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtäkään matalan kynnyksen palvelukeskusta väkivaltaa kokeneille, turvakotipaikkoja on aivan liian vähän ja raiskauskriisikeskuksia on vain yksi. Naisjärjestöjen ja väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoitus on vähäistä tai uhattuna. Väkivaltaa kokeneet naiset kohtaavat yhä vähättelyä ja syyllistämistä hakiessaan apua ja perhepalvelujen ulkopuolelle jäävien naisten on erityisen hankala saada apua toipumiseensa.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja eurooppalaiset naisjärjestöt ovat sitä mieltä, että kauniit sanat eivät enää riitä. Suomessa on erityisen tärkeää varmistaa riittävä rahoitus ja resurssit Istanbulin sopimuksen toimeenpanolle. Suomella on edessään pitkä tie väkivaltaa kokeneen naisen asianmukaiseen tukemiseen. Lupaukset ja huoli naisten hyvinvoinnista ovat viimeisen puolen vuoden aikana lisääntyneet, mutta resurssien lisääminen ja palveluiden laadun varmistaminen ovat seuraava tärkeä askel, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

WAVE-verkoston tänään aloittama kampanja Tärkeä askel (#StepUpWAVE, #Tärkeäaskel) kestää kaksi vuotta.  Verkostoon kuuluvat 46 maata edistävät väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa oikeutta suojeluun ja tukipalveluihin Euroopassa. Suomessa kampanjaa koordinoi WAVE-verkoston jäsen Naisten Linja Suomessa ry. Kampanjassa pääkumppaneita ovat Amnesty International Suomen osasto, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Ensi- ja turvakotien liitto ry. Kampanjaan voi liittyä kampanja-aikana sekä yksityishenkilönä että järjestönä.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on edelleen maailman laajimmalle levinnyt ihmisoikeusloukkaus. Seuraukset ovat kohtalokkaat – Euroopassa vuonna 2012 kaikista naisiin kohdistuneista henkirikoksista 47 prosentissa tekijä oli perheenjäsen tai kumppani.

stepupwaveSuomi on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naisille. Joka kolmas suomalaisnaisista on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Pelkästään yhden vuoden aikana ainakin 55 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa.

WAVE ja Tärkeä askel Suomessa:

WAVE ja sen suomalaiset pääkumppanit vaativat Euroopan päättäjiä toimimaan sekä kansallisesti että Euroopan-laajuisesti Istanbulin sopimuksen mukaisesti.

 • Tukemaan aktiivisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisevää toimintaa ja väkivallan uhrien palveluja.
 • Sitoutumaan parantamaan KAIKKIEN väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa pääsyä erityistukipalveluihin.
 • Lisäämään erityistukipalvelujen määrää (24/7 puhelin, turvakodit, raiskauskriisikeskukset, matalan kynnyksen keskukset, tukipalvelut myös perhepalvelujen ulkopuolelle jääville naisille).
 • Parantamaan erityistukipalvelujen laatua ja varmistamaan, että tukipalveluita tarjoavat itsenäiset naisjärjestöt, joiden työ perustuu naisten ja heidän lastensa ihmisoikeuksiin ja heidän tarpeisiinsa.

 

FAKTALAATIKKO

 • Vain 15 Euroopan maassa on auttava puhelin, joka palvelee 24 h joka päivä ja on maksuton. Suomessa tämä on vasta suunnitteilla.
 • Koko Euroopasta puuttuu 47 000 turvakotipaikkaa (Euroopan Neuvoston arvio), Suomesta yli 400.
 • Suurimmassa osassa maita ei ole raiskauskriisikeskuksia tai niitä on liian vähän suhteessa väkilukuun. Suomessa niitä on 1, vaikka pitäisi olla 13.
 • Monet naiset jäävät täysin ilman tukea väkivaltakokemuksiensa kanssa. Syrjintää kokevat eri syistä mm.  vammaiset naiset, maahanmuuttajanaiset, sateenkaarinaiset, turvapaikanhakijanaise ja ikääntyvät naiset.

 

Miespyöräilijät lähtivät väkivaltaa kokeneiden naisten tueksi

Finska Kompaniet -pyöräilijäryhmä haluaa parantaa tyttöjen ja naisten turvallisuutta ja varmistaa, että väkivaltaa kokeneet naiset eivät jää ilman tukea.

Naisten Linjan ja Finska Kompanietin yhteistyö polkaistaan vauhdilla käyntiin tulevan viikonlopun Giro d´Espoo -pyöräilytapahtumassa Espoossa. Yhteistyön tavoitteena on kerätä 12 000 euroa erityisesti väkivaltaa kokeneiden naisten toipumista tukeviin palveluihin.

Naisiin kohdistuva väkivalta on aiheuttanut paljon huolta ja puhuttanut kansalaisia ennennäkemättömällä tavalla viimeisen puolen vuoden aikana. Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen pitää hyvänä, että naisten kohtaama ahdistelu ja väkivalta nousevat vihdoin päivänvaloon.

– Suomessa tilanne on ollut vakava jo kauan ja nyt tarvitaan puhumisen lisäksi aktiivisia toimia, resursseja ja rahoitusta. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja väkivaltaa kokeneiden tuki on meidän kaikkien asia. Olen erittäin iloinen, että Finska Kompaniet tarttui tuumasta toimeen. On hienoa huomata, että Suomessa on miehiä, jotka eivät vain kauhistu tilanteesta, vaan lähtevät aktiivisesti tukemaan väkivallan vastaista työtä tekeviä tahoja, sanoo Elina Nikulainen.

finskakompaniet

Finska Kompaniet on suomalainen pyöräilijäyhteisö, joka harrastaa kovavauhtista maantiepyöräilyä. Ryhmä koostuu suomalaisista kilpa- ja kuntopyöräilijöistä, joukossa on 31 miestä ja yksi nainen. Ryhmän päätavoitteena on polkea 300 kilometrin Vätternrundan alle 8 tunnissa kesäkuussa Ruotsissa.

Finska Kompaniet haluaa esimerkillään kannustaa kaikkia pyöräilijöitä aktiiviseen toimintaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Pyöräilijäryhmän puheenjohtaja Johan Fagerudd kertoo olleensa hämmästynyt kuultuaan ongelman laajuudesta.

–  Valta-aseman väärinkäyttö on aina tuomittavaa. Liikenteessä pyöräilijä tietää, miltä tuntuu olla vahvemman osapuolen ehdoilla. Finska Kompaniet vastustaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa kaikissa muodoissaan. Olemme ryhmä pääosin suomalaisia miehiä, joka haluaa tuoda esiin ongelman laajuutta nykypäivän Suomessa. Omilla toimillamme ja esimerkillämme haluamme osoittaa, että Suomessa on paljon miehiä, jotka ymmärtävät ongelman laajuuden ja ovat valmiita tekemään aktiivisesti töitä sen poistamiseksi. Haluamme edesauttaa Naisten Linjan toimintamahdollisuuksia heidän työssään väkivaltaa kohdanneiden naisten tukemisessa, sanoo Johan Fagerudd.

Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa on perinteisesti ollut yleistä ja salaista. Vain yksi kymmenestä naisiin kohdistuvasta väkivaltatapauksesta tulee poliisin tietoon ja joka kolmas nainen ei kerro väkivallasta kenellekään.

Osallistu Finska Kompanietin ja Naisten Linjan yhteiskampanjaan ja lahjoita väkivallasta toipuvien naisten hyväksi.
Naisten Linjan tilinumero: FI76 8000 1710 11 5701. MUISTA käyttää viitenumeroa 1122.
Tehdään toipumisesta totta. Yhdessä.

Finlayson ja Naisten Linja yhteistyöhön naisten toipumisen tueksi

Naisten Linja on tänä keväänä aloittanut yhteistyön kotimaisen tekstiilialan yrityksen Finlaysonin kanssa. Meitä kahta kumppania yhdistävä tekijä on luonnollisesti naiset. Vuonna 1820 Tampereelle perustettu Finlayson oli nimittäin ensimmäinen yritys Suomessa, joka tarjosi naisille mahdollisuuden itsenäiseen elämään – oman asunnon ja toimeentulon. Yhteinen päämäärämme on turvallinen ja lämmin, rakkaudentäyteinen elämä jokaiselle naiselle.

Yhteistyön kunniaksi järjestämme keskiviikkona 4.5. klo 17.30 – 19 ostoetuillan Finlaysonin myymälöissä Helsingin Espalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Illan aikana tehtävistä ostoksista Finlayson antaa 25 prosentin alennuksen normaalihintaisista tuotteista. Myymälöissä on tarjolla pientä purtavaa ja paikalla on myös Naisten Linjan ja Finlaysonin edustajia.

Nyt on loistava tilaisuus ostaa lahjoja äidille, ystäville, ulkomailla asuville tutuille tai vaikka vain uudistaa lakanat ja pöytäliinat kesää varten. Samalla voi tehdä hyvää tukemalla väkivaltaa kokeneiden naisten toipumista.

Jos et pääse mukaan ostoetuiltaan, saat Naisten Linjan ystävänä lähestyvän äitienpäivän kunniaksi samaisella äitienpäiväviikolla 25 prosentin alennuksen myös Finlaysonin verkkokaupassa. Nettikoodi verkko-ostoksille on LINJA.

Ostoetuiltojen kokonaismyynnistä ja verkkokaupan koodilla tehdyistä ostoksista Finlayson lahjoittaa 10 prosenttia Naisten Linjan työlle naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Ostoetuilta on tarkoitettu vain etukäteen ilmoittautuneille, ilmoittautumiset 1.5. mennessä! 

finlayson

Naisten Linjan kehittämispäivä

Villa Salin, Helsinki, Tiirasaarentie 2
lauantaina 23.4 klo 12.00-18.00 (yöpymismahdollisuus)

Naisten Linjan perinteinen kehittämispäivä järjestetään viime vuoden tapaan idyllisessä Villa Salinin huvilassa Helsingin Lauttasaaressa. Päivän aikana nautimme puutarhasta ja sen antimista, kehitämme yhteistä järjestöämme, saunomme ja rentoudumme. Olemme läsnä toisillemme toipumisen yhteisönä.

Tänä vuonna kehittämispäivien teemana on Naisten Linjan strategia vuosille 2016-2020. Asiantuntijavieraanamme on Ada Schwank puhumassa empaattisesta todistamisesta taiteessa.
Kehittämispäivän ruokailut, saunominen ja yöpyminen Villa Salinissa ovat maksuttomia.
Tarkempi info ja ohjelma julkaistaan pian. Ilmoittaudu osoitteeseen toimisto@naistenlinja.fi viimeistään 18.4.

Naisten Linjan kevätvuosikokous

Villa Salin, Helsinki, Tiirasaarentie 2
sunnuntaina 24.4 alkaen klo 10.00.

Kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat: esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. Kokouksessa on tämän lisäksi mahdollisuus keskustella, kysellä ja ihmetellä sekä nauttia pöydän antimista. Tule mukaan juhlistamaan Naisten Linjan menestyksekästä vuotta 2015!

Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse viimeistään 20.4.: toimisto@naistenlinja.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan kokouksen materiaalit etukäteen. HUOM! Vain jäsenille. Jäsenyyttä voit hakea täällä.

pihalla

Löydä turvapaikka kehostasi

Tänä keväänä lempeys saa ulottua iholle asti.  Me Naisten Linjalla tiedämme, että keho muistaa väkivallan, pahat sanat ja teot. Naisten Linjan ja Olo-Tilan uusi ryhmä ”Olo-Turva” auttaa väkivaltaa kokenutta löytämään uudelleen turvapaikan omasta kehostaan.

Oletko kohdannut henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa? Väkivallan jälkeen koskettaminen, oman kehon rajojen vetäminen ja oman kehon kuunteleminen on usein vaikeaa. Sinun ei tarvitse etsiä omia rajojasi yksin, me olemme täällä auttamassa sinua. Kurssimme auttaa väkivaltaa kohdanneita suhtautumaan omaan kehoonsa lämmöllä ja hyväksyen. Kurssi on suunnattu naisille, jotka ovat jo jonkin verran käsitelleet kohtaamaansa väkivaltaa, ovat kiinnostuneita jatkamaan toipumista myös kehon tasolla ja joilla ei ole vielä kokemusta joogasta.

Naisten Linjan seitsemän kerran kurssi alkaa maaliskuun ensimmäinen sunnuntai-ilta 6.3. ja kokoontuu kerran viikossa Helsingin Olo-Tilan joogatiloissa. Kurssin tarkoituksena on hoitaa väkivallan kehoon jättämää jännitystä ja purkamatonta stressiä lempeillä joogaliikkeillä, syvävenytyksillä, hengitykseen hiljentymisellä ja hyväksyvää läsnäoloa opettelemalla. Kurssin vetää Vijnana-joogaohjaaja Jutta Niala, jolla on myös pitkää osaamista traumaa kokeneitten ihmisten ohjaamisesta.

Haluamme tarjota sinulle voimaa ja apua kehosi rajojen löytämiseksi. Kehosi on turvapaikkasi, sinun voimavarasi, ja se kuuluu juuri sinulle.

Voit ilmoittautua kurssille osoitteessa toimisto@naistenlinja.fi lähettämällä lyhyen kuvauksen siitä, miten uskot, että kurssi auttaisi omassa toipumisprosessissasi. Hakuaika päättyy perjantaina 19.2.

Huomaathan, että ilmoittautuminen edellyttää 30 euron kurssimaksun maksamista. Suurimman osan räätälöidyn kurssin kustannuksista maksaa Naisten Linja. Kurssi rahoitetaan Yhteishyvän ja Novitan yhteistyössä Naisten Linjan kanssa syksyllä 2015 järjestämän neulontakisan tuotoilla. Kurssille otetaan 10-15 osallistujaa. Ilmoitamme kaikille valituksi tulleille viikon 8 alussa, jolloin lähetämme tutustuttavaksi pienen materiaalipaketin ja kurssin tarkat tiedot.

Olo Turva

Järjestöt kutsuvat poliisin keskustelemaan kanssaan seksuaalisesta ahdistelusta

Helsingin poliisi on antanut viime päivien aikana useita haastatteluita, joiden johdosta seksuaalista väkivaltaa ehkäisevää ja auttavaa työtä tekevät järjestöt pitävät tärkeänä keskusteluyhteyden luomista poliisin ja järjestöjen välille koskien seksuaalista ahdistelua. Järjestöt kutsuvat Helsingin poliisin tapaamiseen kanssaan. Tapaamisen ideana on vaihtaa näkemyksiä ja tietoa, jotta seksuaaliseen ahdisteluun voitaisiin puuttua mahdollisimman tehokkaasti.

Järjestöjä on huolestuttanut poliisin lausunnoissa näkemys ongelman luonteesta ja laajuudesta kuten myös siitä, että nuoret tytöt provosoisivat heihin kohdistuvaa poliisin tietoon tullutta ahdistelua. Toisaalta järjestöt kuulisivat mielellään lisätietoa poliisin raportoimasta lisääntyneestä seksuaalisesta häirinnästä julkisilla paikoilla. Uskomme, että yhteistyö asiantuntijoiden ja poliisin välillä olisi tehokkain tapa vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen kaupunkitilassa.

Kutsu on esitetty Helsingin poliisin poliisipäällikkö Lasse Aapiolle ja apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäelle 11.1.2016 sähköpostilla. Kutsun esittivät vaikuttamis- ja auttamistyötä tekevät järjestöt Naisasialiitto Unioni, Monika-Naiset liitto, Naisten Linja ja Nuorten Exit.

Lomakauden poikkeusajat

Naisten Linjan puhelinpalvelu on kiinni joulupäivinä 24.12.-26.12.2015 sekä uuden vuoden päivänä 1.1.2016 ja loppiaisena 6.1.2016. Naisten Linjan nettipalveluun voi jättää kysymyksiä normaaliin tapaan, mutta vastausaika saattaa lomien vuoksi venyä.

Turvallista ja kaunista loppuvuotta 2015 ja uutta vuotta 2016!

Vammainen nainen ja parisuhdeväkivalta

YK:n kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2015

Vammaisen naisen riski kohdata väkivaltaa tai sen uhkaa määritellään Suomessa useimmiten 2-4 kertaa suuremmaksi kuin vammattomien naisten. Voidaan arvioida, että kehitysvammaiset naiset ovat 4-10 kertaa alttiimpia kokemaan seksuaalista väkivaltaa.

EU:n mukaan Suomessa esiintyy naisiin kohdistuvaa väkivaltaa toiseksi eniten Euroopassa.

Yllä olevien tietojen valossa tuntuu uskomattomalta, että edelleen myytti Kuka muka on niin raukka, että lyö vammaista naista? elää vahvana. Ensimmäisen kerran se sai kunnon kolauksen vasta syksyllä 2013. Vammaisjärjestöjen naisverkosto järjesti silloin Korkkarimarssin Kiasman edustalta Musiikkitalon kautta eduskuntatalon rappusille ja luovutti kappaleen vammaisten naisten väkivaltaa käsittelevää uunituoretta opasta jokaiselle eduskuntaryhmälle.

Vammaista tyttöä kasvatetaan ja vammaista naista kannustetaan olemaan sukupuoleton puutarhatonttu. Pitää pysyä kastissaan. Lääke vammaisen naisen kohtaamaan parisuhdeväkivaltaan on usein ollut lakoninen toteamus, että sait mitä tilasit. Tämä on asia, joka ei sinulle alun perinkään kuulunut, miksi et uskonut? – Kai sie nyt oot läksys oppinut, etkä ennee milloinkaan erehy luulemaan, että joku voisi sinusta tykätä, sanoi sukulainen eräälle vammaiselle naiselle kun lähti hyvin piinaavasta avioliitostaan.

 – Niin, ja siullehan varta vasten sanottiin, ettei siusta oo naimisiin, kuului vielä loppukaneetti. Joskus näyttää siltä, että vammaisen naisen parisuhde ja seksuaalisuus herättävät ympäristössä samoja vastenmielisyyden tunteita ja raivon ilmaisuja kuin ajatus nunnan rakastajasta. Erään vammainen naisen mukaan kukaan ei halua vammaista lasta, joten perheen on mahdotonta ajatella, että kukaan voisi häntä aikuisenakaan haluta, paitsi hyötymistarkoituksessa. Toisaalta vammaisuus herättää suvussa aidon halun suojella vammaista naista lisäkolhuilta.

Parisuhteesta voi tietenkin tulla lisäkolhu, kenelle hyvänsä naiselle. Vammaisten naisten naisliikkeen sisällä on sanonta – Give me my scooter so I can leave you/ Anna apuvälineeni, niin voin jättää sinut.  Riippuvuus toisen henkilön avusta päivittäin ja jatkuvasti on eräs tekijä parisuhdeväkivallan syntymisessä ja etenkin kierteen jatkumisessa. Samalla on hyvä pitää mielessä, että parisuhdeväkivalta voi olla ihan sitä samaa väkivaltaa mitä kaikki naiset kaikkialla maailmassa kokevat, joskus nainen vain sattuu olemaan myös vammainen.

Syyllistävään neuvontaan kannattaa aina suhtautua varauksella. Erään vammaisen naisen isän mielestä tyttären tulisi katsoa sormiensa läpi aviomiehen uskottomuutta, koska se johtui kuulemma naisen vammaisuudesta ja sen myötä tulleesta, kauniisti sanottuna, ”puutteellisesta ulkomuodosta”. Syy oli naisen, ei sen vuoksi saa jättää! Tytär kyseenalaisti olettamukset sanomalla, että eipä olisi montaa eroa tässä maassa, jos ne vammaisuudesta johtuisivat, kun vammaisia on niin vähän. Miksikäs huippumallin ja kauneudestaan kuuluisan prinsessan puolisot tulivat uskottomuuden vuoksi jätetyiksi? Ei suinkaan isä, useamman vaimon hylkäämänä, tuntenut tarvetta puolustaa omia tekemisiään tyttärensä vamman kustannuksella? Asiaan ei sittemmin palattu…

Voimaantuminen ja tarvittavat palvelut ovat avainsanoja parisuhdeväkivallasta vapautumiseen ja myös sen ennalta ehkäisemiseen. A person with disability eli henkilö, jolla on vamma, on ehdottomasti paras ilmaisu vammaisista ihmisistä puhuttaessa. Vamma on eräs ominaisuus, mutta se ei ole ainoa ominaisuus. Vammainen nainen on siis nainen, jonka yhtenä ominaisuutena on hänen vammansa. Naisena hänelle ilman muuta kuuluvat samat oikeudet, samat velvollisuudet ja samat palvelut kuin kaikille muillekin naisille. YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia henkilöitä tulee kohdella kuten muita ihmisiä. Sopimukselta, jossa on myös naisartikla, on lupa odottaa paljon. Istanbulin sopimus raivaa tietä esteettömille turvakodeille ja 24h auttaville puhelimille. Vammaisten naisten naisliike auttaa voimaantumisessa. Naisten Linjan vammaisille ja pitkäaikaissairaille naisille tarkoitetut palvelut auttavat. Tämän kolumnin lukeminenkin auttaa asiaa yhden henkäyksen verran eteenpäin.

Vammaisuus ei ole ikinä parisuhdeväkivallan syy. Väkivallan teolla on aina tekijä ja hänen tulee aina kantaa teostaan vastuunsa, tunnustaa syyllisyytensä sekä kärsiä rangaistuksensa. Vaihtoehtoja ei ole.

Hyvää YK:n kansainväistä vammaisten päivää!

toivottaa

Pirkko Justander, suunnittelija

Naisten Linja

 

Lähteet:

https://www.julkari.fi/handle/10024/110395

 

Tervetuloa mukaan kampanjoimaan henkistä väkivaltaa vastaan!

Vuoden 2015 Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan teemana on henkinen väkivalta. Aihe on ajankohtainen ja vaikea. Suurimmassa osassa (80%) Naisten Linjan auttavaan puhelimeen soitetuista puheluista käsitellään henkistä väkivaltaa.

EU:n perusoikeusviraston raportin mukaan 53% suomalaisnaisista on kokenut henkistä väkivaltaa täytettyään 15 vuotta. EU:n sisäinen keskiarvo oli tutkimuksessa 43%. Elokuussa voimaan tullut Istanbulin sopimus nostaa henkisen väkivallan ensimmäisenä kansainvälisenä sopimuksena esiin ja vaatii sen selkeää kriminalisoimista.

Tule mukaan kampanjoimaan kanssamme!

Valoa, ei väkivaltaa on kampanja, joka järjestetään YK:n naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavana päivänä 25.11. Tuolloin sytytämme ympäri Suomen kynttilät väkivaltaa kohdanneille ja väkivaltaan menehtyneille naisille. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Kolmen Sepän patsaalle keskiviikkona 25.11. klo 15-17.

Tuet parhaiten kampanjaa tykkäämällä Valoa, ei väkivaltaa -sivustosta sosiaalisessa mediassa ja jakamalla kampanjan materiaaleja. Valoa, ei väkivaltaa toimii Facebookissa ja Twitterissä.

Kampanjan järjestää Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, joka on järjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tänä vuonna kampanjaa koordinoi Naisten Linja.

“Haluamme tällä kampanjalla osoittaa, että henkinen väkivalta ja sen seuraukset ovat yhtä vakavia kuin fyysisessä väkivallassa”, kommentoi Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

Mitä henkinen väkivalta on?

”Aggressiiviset puheet ovat päivittäisiä. Olen oppinut olemaan varpaillani ja hillitsemään omaa käytöstäni sekä lasten käyttäytymistä, että uhkailut eivät muuttuisi todeksi. Pelkään vierailuja, illanviettoja ja kaikkea kodin ulkopuolella tapahtuvaa, sillä en ikinä voi olla varma mihin tilanteet johtavat.” –yhteydenotto Naisten Linjalle

Henkisen väkivalta on usein systemaattista ja jatkuvaa. Väkivallan toistuessa kokijan minuus murtuu, itsetunto särkyy ja kyky tunnistaa omia tunteita katoaa. Henkisen väkivallan seuraukset ovat fyysisiä: tihentyneitä sydämenlyöntejä, hikoilua, painajaisia, pahoinvointia, tärinää, jatkuvaa ahdistuneisuutta.  Psyykkiset seuraukset ovat samat kuin fyysisen väkivallan kokijoilla. Niiden aiheuttajana on usein henkilö, jonka kokija odottaa ja toivoo rakastavan itseään.

“Olen tottunut siihen, että kun mä menen kotiin, siirrän kenkiä monta kertaa, hitusen oikealle, väkäsen vasemmalle, että ne on nätisti. Palaan keittiöön kääntämään pullojen etiketit katsojaan päin, sillä kädellä, joka toimii paremmin. Laitan musiikin pois, kun vaan kuulen alaoven klangin. Mun sydän napauttaa hengen pois, kun viime hetkellä huomaan, että unohdin sormikkaat sohvalle. Istun niiden päälle ja odotan niin että pääkopassa pauhaa.”

Tällä kampanjalla haluamme vetää yhdessä rajan rakkauden ja henkisen väkivallan väliin. Pelko ei kuulu rakkauteen.

Lue lisää kampanjasta täältä: http://vakivaltaobservatorio.fi

Naisten Linja lähti Mimmien matkaan

Tässä yhteistyössä on voimaa: Syyskuussa Naisten Linja aloittaa yhteistyön Bazar-kustantamon ja kirjailja Katherine Pancolin kanssa. Mimmit-kirjasarjassa Pancol käsittelee muun muassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten välistä tukea ja ystävyyttä monen erilaisen naiskohtalon kautta. Yhteistyön kunniaksi Naisten Linjan jäsenet voivat tilata kaikkia trilogian kirjoja (Mimmit, Mimmit 2 ja Mimmit 3) alennuskoodilla STELLA Bazarin verkkokaupasta:  www.bazarshop.fi 

Kymmenen prosenttia Mimmit-trilogian tuotosta lahjoitetaan suoraan Naisten Linjalle. Naisten Linja kiittää lämpimästi!

Pancol kertoo pysäyttävästi Mimmit-kirjasarjan synnystä:

pancol“Istuin kahvilla terassilla. Tilasin olutlimonadin ja avasin lehden. Terassille tuli pariskunta. Miehellä oli varvastossut, väljä hihaton t-paita ja lyhyet nailonsortsit. Hän oli ruipelo, jolla oli leuassa ohutta vaaleaa parranhaiventa. Ja vaimo, aivan kuin Brigitte Bardot Keskipäivän aaveen Camillena päässään ruskea peruukki ja tummat aurinkolasit. Niin kaunis, että hiilihappokuplat nousivat nenääni. Ja kaksi pientä poikaa. Noin kahdeksan- ja kymmenenvuotiaat. Pariskunta istui muutaman pöydän päähän minusta. Pitkän neuvottelun jälkeen he tilasivat.

Minä luin lehteä toisella silmällä ja tarkkailin perhettä toisella. Mies puhui vaimolle hyvin, hyvin hiljaa. Härnäsi häntä. Nainen ei mennyt leikkiin mukaan. Hän tuijotti suoraan eteensä. Hän oli neljännellä, ehkä viidennellä raskauskuukaudella.

Ja sitten… Mies kohotti kätensä ja löi monta kertaa. Naisen kasvot osuivat kiviseen pylvääseen. Yhä uudelleen ja uudelleen. Nainen ei päästänyt inahdustakaan. Pani vain lasit uudelleen nenälleen. Pojat huusivat mitä ihmettä äiti on tehnyt! Ruipelo vastasi te ette ehkä tiedä, mutta hän kyllä tietää. Tarjoilija toi juomat. He ottivat pillinsä ja joivat.

Myöhemmin seurasin naista, kun hän meni naisten huoneeseen. Mies tuli perääni ja runttasi minut seinää vasten. Nyt sinä häivyt, tai hakkaan hänet, mies sanoi. Nainen katsoi minuun.

En ikinä unohda sitä katsetta. Hän rukoili minua olemaan hiljaa. Vinkkasi minua lähtemään.

Minä lähdin. Mitään muuta en nähnyt. Pitkään aikaan en nähnyt mitään muuta.

Kunnes päätin ryhtyä kirjoittamaan. Kirjoittamalla näkee sen, minkä haluaisi unohtaa.

bazarKirjoitin mielessäni se Plaisance-du-Gersin kahvilaterassin nainen. Ja kaikki naiset, joita tätä kirjaa varten haastattelin. Hakatut, raiskatut, pahoinpidellyt naiset. He uskalsivat puhua minulle, ja olen siitä heille kiitollinen.”

Suomentanut Lotta Toivanen

Kuva: Sylvia Lancrenon

 

Tervetuloa Naisten Linjan lukupiiriin!

“Ennen vanhaan kouluissa oli tapana tehdä koe jonka tarkoituksena oli testata sammakon hermojärjestelmää ja sitä kautta ymmärtää ihmisen hermojärjestelmää. Toisella kädellä nostettiin vedellä täytetty kattila kuumalle liedelle ja toiseen käteen otettiin elävä sammakko. Kun vesi kiehui, sammakko heitettiin kattilaan. Tulos oli aina sama: sammakko loikkasi äkkiä pois kattilasta ja livahti tiehensä. Hermojärjestelmä oli varoittanut sitä: kattila oli vaarallinen paikka, sieltä oli häivyttävä kiireen vilkkaa. (…) Sen jälkeen oli kokeen toisen vaiheen vuoro. Heitettiin sammakko kattilaan jossa oli kylmää vettä. Sammakko ui ja kurnutti tyytyväisenä vailla huolen häivää. Lieteen laitettiin tuli ja veden lämpötila kohosi. Suunnilleen asteen minuutissa. Sammakko sen kuin ui ja kurnutti tyytyväisenä huomaamatta, että vesi lämpeni koko ajan, siitä tuli polttavan kuumaa ja sitten se alkoi kiehua. Lopulta sammakko kuoli. Se ei yrittänyt kertaakaan loikata pois kattilasta. Se ei ollut tajunnut vaaraa.”
Puhe naisten turvakodissa, Mimmit 2, suomentanut Marja Luoma

Haluaisitko lukea Mimmit-trilogian? Entä haluaisitko myös keskustella lukemastasi? Lukupiirin ensimmäisellä tapaamiskerralla ma 26.10. keskustelemme Mimmit 1 -kirjasta. Lukupiiri kokoontuu Naisten Linjan tiloissa Helsingin keskustassa, ohjeet saapumiseen saat ilmoittautumisen yhteydessä.

mimmitLainaa Mimmit kirjastosta, Naisten Linjalta (toimistolta löytyy muutama kappale) tai tilaa omasi alennuskoodilla Bazarin verkkokaupasta ja ilmoittaudu mukaan Naisten Linjan lukupiiriin! Voit ilmoittautua osoitteeseen toimisto@naistenlinja.fi

Ensimmäiset kokoontumispäivät ovat:
ma 26.10. Mimmit 1
ma 7.12. Mimmit 2

Nyt neulotaan Naisten Linjan puolesta!

YH 8/15 Neulekilpailun avaus.

Novitan ja Yhteishyvän neulekilpailun tuotot lahjoitetaan Naisten Linjalle:

“Millaisen huivin sinä haluaisit kietoa kaulaasi tai antaa läheisellesi lahjaksi? Miellyttääkö mutkaton kauluri vai haluatko haastetta maksihuivin muodossa? Päästä luovuutesi irti ja osallistu suosittuun neulekilpailuun huivilla, jonka toteutustavasta päätät sinä. Ainoa vaatimus on, että käytät toteutuksessa Novitan lankoja.

Kilpailu keräsi lähes 300 työtä! Kilpailuun lähetetyt työt myydään marraskuussa käsityöalan ykköstapahtumassa Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella. Myynnistä saatu tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Naisten Linjalle.

Lisätietoja

Hännikäis-kohun seurauksena Naisten Linja sai ennätysmäärän miestukijoita

Esseisti Timo Hännikäinen kirjoitti Naisten Linjan ja muiden feminististen naisjärjestöjen Facebook-seinille juhannusyönä törkeyksiä. Viestit herättivät paljon järkytystä ja mielipahaa. Seuraavan viikon aikana Naisten Linja sai kuitenkin iloisen yllätyksen: yli tuhat uutta Facebook-fania ja yli sata jäsenhakemusta.

Naisten Linjan tuore toiminnanjohtaja Elina Nikulainen ilahtui ihmisten halusta toimia aktiivisesti naisvihaa vastaan. Hän korostaa netin olevan yhä turvattomampi paikka naisille.
”Vihapuheen, rasismin ja naisvihan lisääntyessä on tehtävä töitä sen eteen, että naiset saisivat kokea olevansa turvassa kaikissa arjen toiminnoissaan, oli kyse sitten kävelymatkasta juna-asemalle tai nettipalstalle kommentoinnista.”

Kirjailija Katja Kettu haki Naisten Linjan jäsenyyttä tukeakseen naisia ja osoittaakseen mieltään naisvihaa vastaan. ”Maassa, jossa naisvihamieliset äänenpainot saavat jatkuvasti palstatilaa, on tärkeää tukea järjestöjä, jotka konkreettisella ja pitkäjänteisellä tavalla auttavat hädänalaisia. Tällaisia positiivisia voimia pitää tuoda esiin ja olla tukemassa”, Kettu toteaa.

Jäsenhakemusten joukossa oli paitsi runsaasti tunnettuja vaikuttajia ja julkisuudenhenkilöitä, myös ennätysmäärä miehiä. Yksi Naisten Linjan jäsenyyttä hakeneista miehistä on kirjailija Tommi Melender. “Hännikäisen onnettomat kännisekoilut saivat minut tutkimaan Naisten Linjan nettisivuja. Tuli mieleen, että tässä on sellainen taho, jonka työtä mielelläni tukisin. Yhteiskunnassamme on rauhallisen pinnan alla paljon väkivaltaa ja väkivaltaan lietsomista. Arvostan ja ihailen sellaista toimintaa, joka auttaa väkivallan uhreja ja ehkäisee väkivaltaa.”

Toiminnanjohtaja Elina Nikulaisen mielestä miestenhakijoiden kasvanut määrä kertoo siitä, että väkivaltaa kohdanneen naisen kohtalo on monelle naiselle ja miehelle tärkeä.
”Hännikäisen teko tuomittiin aktiivisen toiminnan kautta. Jäsenhakemusten ja lahjoitusten avulla työmme väkivaltaa kohdanneiden naisten ja tyttöjen kuuntelijoina jatkuu. Saamme vuodessa noin viisituhatta puhelua, joista päivystäjillemme pääsee läpi alle tuhat, se kertoo paljon tämän hetkisestä tilanteesta.”

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan 1.8. Sopimus on ensimmäinen eurooppalaisten naisten oikeuksiin keskittyvä ihmisoikeussopimus. Sopimus velvoittaa Suomea muun muassa perustamaan vuorokauden ympäri toimivan puhelinpalvelun väkivaltaa kohdanneille naisille.

Lisätietoja:
tiedottaja Jenna Parmala
jenna.parmala@naistenlinja.fi
040 449 5531

Järjestöjen kannanotto uudelle hallitukselle naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä tehokkaasti tulevalla hallituskaudella

Suomi on Istanbulin sopimuksen, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi tehdyn yleissopimuksen, myötä sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein. Sopimus tulee kansallisesti voimaan tämän vuoden elokuussa. Lähes puolet suomalaisista naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana, mutta Suomi ei silti ole ryhtynyt tarpeellisiin toimiin tämän vakavan ihmisoikeusloukkauksen poistamiseksi.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekevät järjestöt vaativat uudelta hallitukselta tehokkaita ja riittäviä toimia, jotta kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset saavutetaan tulevan neljän vuoden aikana. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan kustannukset. Suomi on jo vuosikymmeniä saanut huomautuksia riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Amnestyn helmikuussa teettämän puoluekyselyn mukaan kaikki eduskuntapuolueet kannattavat väkivaltaa kokeneiden palveluiden lisäämistä. Nyt onkin otollinen hetki lunastaa lupaukset.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen nimenomaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan puuttuva eurooppalainen ihmisoikeussopimus, joka määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi vakavimmista sukupuoleen perustuvista ihmisoikeusloukkauksista. Sopimus on myös ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jossa mainitaan seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kiellettyinä syrjintäperusteina. Sopimuksen nojalla on siis autettava kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan uhreja sukupuolesta riippumatta. Samalla on kiinnitettävä huomiota sukupuolten moninaisuuteen ja siihen, että nimenomaan naisiin kohdistuu väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Lisäksi jotkut ryhmät, kuten vammaiset naiset, maahanmuuttajanaiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset ovat muita suuremmassa vaarassa joutua väkivallan uhreiksi.

Istanbulin sopimus velvoittaa:

1. osoittamaan riittävät rahoitus- ja henkilövoimavarat naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen
2. perustamaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä koordinoivan toimielimen, joka vastaa väkivallan vastaisen työn yhteensovittamisesta, seurannasta ja arvioinnista, väkivaltaa koskevien tietojen kokoamisesta, tarkastelusta ja tiedottamisesta sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta vastaavien toimielinten kanssa
3. takaamaan riittävät, esteettömät ja maantieteellisesti kattavat palvelut kaikille väkivaltaa kokeneille naisille. Sopimus velvoittaa tarjoamaan matalan kynnyksen palveluja, huomioiden haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, mm. vammaiset henkilöt, siirtolaiset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt
4. muuttamaan lainsäädäntöä siten, että se vastaa Istanbulin sopimuksen sisällöllisiä velvoitteita. Esimerkiksi seksuaalirikokset tulisi määritellä suostumuksen puutteen kautta ja pakkoavioliitot tulisi voida mitätöidä, kumota tai purkaa, sekä
5. ehkäisemään väkivaltaa konkreettisin toimenpitein, mm. tukemalla väkivaltaa koskevaa tutkimusta.

Istanbulin sopimus ratifioitiin Suomessa rimaa hipoen. Yllä olevilla toimenpiteillä on vielä mahdollisuus korjata tilanne. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista
ihmisoikeusongelmistamme. Valtiolla on viime kädessä vastuu tämän ihmisoikeusloukkauksen lopettamisesta.

Amnesty International Suomen osasto
Ensi- ja turvakotien liitto
Exit – pois prostituutiosta ry
Ihmisoikeusliitto ry
Monika-naiset liitto ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Naisten linja Suomessa ry
Profeministimiehet ry
Pro-tukipiste ry
Seta ry
Suomen UN Women – Finlands UN Women ry
Rikosuhripäivystys
Vammaisjärjestöjen naisverkosto

Lisätietoa: Katariina Heikkinen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija / Amnesty International Suomen osasto

katariina.heikkinen@amnesty.fi / +358 44 7096925

johannapienetKuva: Johanna ja Veera Amnelin